top of page

[Event] An Almighty Emoji Contest

Updated: Jul 1, 2022


Thanks to @Very cute cat#6275, @udin.cc#9589, @Ansiolitico#1912, @Dik Dik Von Dik (he/him)#0732, @turKer#0556, @WhiteFlag#7553, @ispan#7928, @Jatt#2303, @ricardo0139#4374 and @TIMT#9884 for the translations. And thank you to @Ryūjin#3999 for the insane design!


It's close to July

And something evil's lurking in the jungle

Under the moonlight

You see a sight that almost stops your heart

You try to scream

But terror takes the sound before you make it

You start to freeze

As horror looks you right between the eyes

You're paralyzed!


If after reading these words you feel chilled but vigorous, empowered, unstoppable, then you are ready! It doesn't matter if you are meeting this Banano legend for the first time or if you are part of the faithful followers, everyone is invited to kick off this month of celebration. And there's no better way to do it than with an emoji contest.... An Almighty Emoji Contest!


This is your opportunity to express yourself and participate for swole prizes and possibly see your creation in the next Bango!


Rules:

 • Create an Swole Torchic emoji that is related to Banano, cryptomonKeys or the community in some way. - It can be an adaptation of an existing emoji or an original creation.

 • Must fit into a square and must be an emoji. (Yeah, we don’t want images, memes, stock images, or anything that isn’t considered an emoji). Keep in mind the typical display sizes of emojis when creating your own —  lots of details that look great in a large image may not show up when in “emoji size”.

 • We will accept any style. So if your design style “doesn't fit” with the current emojis, let your creativity fly and give us an emoji that deserves to be part of our server.

 • Submit your entries before deadline, to the #contest-submissions channel on Banano Discord with you wax address using the hashtag #SwoleEmoji2022.

 • You may submit unlimited entries, but will only receive prizes for your highest rated submission. All submissions have the potential to be included in BANGO.


Prizes:

1st Place: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT

2nd Place: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT

3rd Place: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT


+ ban prizes available for participants with valid entries.

+ cryptomonKeys for the best creations.


Deadline: Thursday, July 7th, 23:59 ET


If you have questions please contact @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 or @Phantoad#4762.


This event is open to everyone (you don’t need the Citizen role on the Banano Discord server to participate). The jury may disqualify any entry that does not meet the requirements, at our discretion.


Cuộc thi biểu tượng cảm xúc toàn năng


It's close to July And something evil's lurking in the jungle Under the moonlight You see a sight that almost stops your heart You try to scream But terror takes the sound before you make it You start to freeze As horror looks you right between the eyes You're paralyzed!


Nếu sau những dòng trên, bản cảm thấy ớn nhưng cũng thấy đầy sinh lực, phấn chấn, như được tiếp thêm năng lượng, thì bạn đã sẵn sàng rồi đấy! Chẳng quan trọng nếu bạn sắp gặp giai thoại Banano này lần đầu tiên, hoặc cả khi bạn đã là một trong những tín đồ trung thành. Mọi người đầu đều chào đón để bắt đầu tháng kỷ niệm này. Và không có cách nào hay hơn là một cuộc thi emoji… Cuộc thi biểu tượng cảm xúc toàn năng!


Đây là dịp để bạn thể hiện bản thân và đem về giải thưởng cực swole cũng như có cơ hội chứng kiến tác phẩm của mình được sử dụng trong Bango tới!


Luật:

 • Tạo emoji Swole Torchic có liên quan đến Banano, cryptomonKeys hoặc cộng đồng Banano - bạn có thể tạo emoji dựa trên emoji Banano có từ trước hoặc tạo mới hoàn toàn.

 • Phải vừa một ô vuông (tỉ lệ 1:1) và bắt buộc phải là emoji. (Đừng nộp hình ảnh bình thường, meme, ảnh stock hoặc những cái gì không phải emoji). Chú ý đến kích thước của ảnh và tỉ lệ khi bạn tạo emoji - có nhiều chi tiết trông rất đẹp ở khổ ảnh lớn nhưng lại khó nhìn khi để ở cỡ emoji.

 • Chúng tôi chấp nhận mọi phong cách sáng tác. Nếu emoji có sẵn không đủ đẳng cấp thì bạn có thể thoải mái sáng tạo một cái thật xịn, xứng đáng được làm một phần trong bộ sưu tập của chúng ta.

 • Nộp bài dự thi trước hạn ở kênh #🔥-contest-submissions trên Discord Banano, kèm theo địa chỉ Wax và thẻ #SwoleEmoji2022..

 • Bạn không bị giới hạn số lượng bài dự thi, nhưng chỉ bài dự thi được đánh giá cao nhất của bạn được ghi nhận trao thưởng. Toàn bộ tác phẩm của bạn đều có cơ hội được chọn dùng cho BANGO.


Giải thưởng:

Giải nhất: 6666 Banano + NFT cryptomonKeys Giải nhì: 4200 Banano + NFT cryptomonKeys Giải ba: 2420 Banano + NFT cryptomonKeys


+ Phần thưởng Banano cho những người tham gia có bài dự thi hợp lệ. + cryptomonKeys cho những tác phẩm xuất sắc.


Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 hoặc @Phantoad#4762.


Hạn chót: 11 giờ 59 phút ngày 8 tháng 7, 2022 (giờ Việt Nam - UTC +7)


Sự kiện này dành cho tất cả mọi người (bạn không cần quyền công dân (Thẻ Citizens) trên Discord Banano để tham gia). Ban tổ chức có toàn quyền loại bỏ những bài dự thi không hợp lệ.


Kontes Emoji yang Maha Kuasa


Sudah hampir bulan Juli

Dan sesuatu yang jahat mengintai di hutan

Di bawah cahaya rembulan

Kamu melihat penampakan yang hampir membuat jantungmu berhenti

Kamu mencoba untuk berteriak

Namun rasa takut membungkam teriakanmu

Kamu mulai membeku

Di saat horor menatapmu tepat diantara dua matamu

Kamu tak berdaya!


Jika setelah membaca tulisan tadi kamu merasa kedinginan namun merasa bersemangat, merasa kuat, merasa tak terhentikan, maka kamu sudah siap! Tidak peduli jika kamu menemui Legenda Banano ini untuk pertama kalinya atau kamu sudah menjadi pengikut setianya sejak lama, semua orang kembali diajak untuk memulai bulan penuh perayaan ini. Dan tidak ada cara lebih baik daripada memulainya dengan kontes emoji… Kontes Emoji yang Maha Kuasa!


Ini adalah kesempatanmu untuk mengekspresikan dirimu dan turut serta untuk hadiah yang besar, dan mungkin saja hasil karyamu bisa menjadi bagian dari Bango berikutnya!


Aturan:

 • Buatlah emoji Swole Torchic (obor bengkak) yang berkaitan dengan Banano, cryptomonKeys, atau komunitas dalam caramu tersendiri. -kamu bisa menggunakan emoji yang sudah ada dan mengubahnya, ataupun membuat karya original mu sendiri.

 • Harus pas berbentuk kotak dan haruslah berjenis emoji (Benar, kami tidak ingin gambar, meme, gambar stok, atau apapun yang tidak bisa dianggap emoji). Mohon diingat ukuran umum dari emoji jika kamu membuat karya original - banyak bagian yang nampak bagus dalam ukuran besar, namun tidak dapat terbaca dengan baik saat diubah menjadi “ukuran emoji”.

 • Kami menerima gaya apapun. Jadi jika karyamu “tidak pas” dengan emoji yang ada, lepaskan kreativitasmu dan buatlah emoji yang layak untuk menjadi bagian dari server kita ini.

 • Sampaikan hasil karyamu sebelum batas akhir, ke kanal #contest-submissions di server discord Banano dilengkapi dengan alamat dompet wax-mu dan tambahkanlah tagar #SwoleEmoji2022.

 • Kamu bisa mengirimkan sebanyak mungkin hasil karyamu, namun kamu hanya bisa mendapatkan hadiah untuk satu karya terbaikmu. Seluruh karya yang dikirimkan berkesempatan untuk digunakan dalam acara BANGO.


Hadiah:

Juara ke-1 : 6666 Banano + NFT cryptomonKeys

Juara ke-2 : 4200 Banano + NFT cryptomonKeys

Juara ke-3 : 2420 Banano + NFT cryptomonKeys


+ada hadiah berupa Ban bagi seluruh peserta yang memenuhi persyaratan

+ada NFT cryptomonKeys untuk karya terbaik.


Batas Akhir: Kamis, tanggal 7 Juli 2022 pukul 23.59 ET

(tanggal 8 Juli pukul 11.59 WIB)


Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan hubungi @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 atau @Phantoad#4762.


Acara ini terbuka untuk semua orang (kamu tidak memerlukan role citizen dalam server Discord Banano untuk mengikuti kontes ini). Juri dapat menolak karya yang tidak memenuhi persyaratan, sesuai kewenangannya.


Un onnipotente concorso Emoji


È quasi luglio

E qualcosa di malvagio è in agguato nella giungla

Sotto il chiaro di luna vedi una sagoma che quasi ti ferma il cuore

Provi a gridare ma il terrore ti blocca prima che tu ci riesca

Inizi a raggelare mentre l’orrore ti guarda dritto negli occhi

Sei paralizzato!


Se dopo aver letto queste parole ti senti gelato ma vigoroso, potente, inarrestabile, allora sei pronto! Non importa se incontrate per la prima volta questa leggenda di Banano o se fate parte dei fedeli seguaci, tutti sono invitati a dare il via a questo mese di festa. E non c'è modo migliore per farlo che con un concorso di emoji...

Un onnipotente concorso di emoji!


Questa è la tua opportunità per esprimerti e partecipare per fantastici (SWOLE) premi e possibilmente vedere la tua creazione nel prossimo Bango!


Regole:

 • Crea un'emoji Swole Torchic correlata in qualche modo a Banano, cryptomonKeys o alla community. - Può essere un adattamento di un'emoji esistente o una creazione originale.

 • Deve rientrare in un quadrato e deve essere un'emoji. (Sì, non vogliamo immagini, meme, immagini stock o qualsiasi cosa che non sia considerata un'emoji). Tieni presente le dimensioni di visualizzazione tipiche delle emoji quando crei la tua —  molti dettagli che sembrano grandiosi in un'immagine grande potrebbero non essere visualizzati quando sono in "scala emoji".

 • Accetteremo qualsiasi stile. Quindi, se il tuo stile di disegno "non si adatta" alle emoji attuali, lascia volare la tua creatività e regalaci un'emoji che merita di far parte del nostro server.

 • Invia le tue partecipazioni prima della scadenza, nel canale #contest-submissions sul server Discord Banano con il tuo indirizzo WAX utilizzando l'hashtag #SwoleEmoji2022.

 • Puoi inviare partecipazioni illimitate, ma riceverai premi solo per la tua partecipazione con il punteggio più alto. Tutte le emoji hanno il potenziale per essere incluse nel BANGO.


Premi:

1° Posto: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT

2° Posto: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT

3° Posto: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT


+ premi in BAN disponibili per i partecipanti con partecipazioni valide.

+ cryptomonKeys per le migliori creazioni.


Scadenza: giovedì 7 luglio, 23:59 ET


In caso di domande, contattare @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 o @Phantoad#4762.


Questo evento è aperto a tutti (non è necessario il ruolo di Cittadino sul server Discord Banano per partecipare). La giuria può squalificare qualsiasi voce che non soddisfi i requisiti, a nostra discrezione.


Un concours Emoji Tout-Puissant


It's close to July

And something evil's lurking in the jungle

Under the moonlight

You see a sight that almost stops your heart

You try to scream

But terror takes the sound before you make it

You start to freeze

As horror looks you right between the eyes

You're paralyzed!


Si, après avoir lu ces mots, vous vous sentez froid mais vigoureux, responsabilisé, imparable, alors vous êtes prêt! Peu importe que vous rencontriez cette légende Banano pour la première fois ou que vous fassiez partie des fidèles adeptes, tout le monde est invité à donner le coup d’envoi de ce mois de célébration. Et il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’avec un concours emoji.... Un concours Emoji Tout-Puissant!


C’est l’occasion pour vous de vous exprimer et de participer à des prix gonflés et éventuellement de voir votre création dans le prochain Bango!


Règlement:

 • Créez un emoji Swole Torchic qui est lié à Banano, cryptomonKeys ou à la communauté d’une manière ou d’une autre. - Il peut s’agir d’une adaptation d’un emoji existant ou d’une création originale.

 • Doit tenir dans un carré et doit être un emoji. (oui, nous ne voulons pas d’images, de mèmes, d’images de stock ou de tout ce qui n’est pas considéré comme un emoji). Gardez à l’esprit les tailles d’affichage typiques des emojis lors de la création de votre propre emoji - beaucoup de détails qui ont fière allure dans une grande image peuvent ne pas apparaître lorsqu’ils sont dans la « taille emoji »

 • Nous accepterons n’importe quel style. Donc, si votre style de conception « ne correspond pas » aux emojis actuels, laissez votre créativité s’envoler et donnez-nous un emoji qui mérite de faire partie de notre serveur.

 • Soumettez vos participations avant la date limite, sur le canal #contest-soumissions sur Banano Discord avec votre adresse de cire en utilisant le hashtag #SwoleEmoji2022.

 • Vous pouvez soumettre un nombre illimité de participations, mais vous ne recevrez des prix que pour votre soumission la mieux notée. Toutes les soumissions ont le potentiel d’être incluses dans BANGO.


Prix:

1ère place: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT

2ème place: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT

3ème place: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT


+ interdire les prix disponibles pour les participants avec des entrées valides.

+ cryptomonKeys pour les meilleures créations.


Date limite : jeudi 7 juillet, 23 h 59 HE


Si vous avez des questions, veuillez contacter @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 ou @Phantoad#4762.


Cet événement est ouvert à tous (vous n’avez pas besoin du rôle Citoyen sur le serveur Banano Discord pour participer). Le jury peut disqualifier toute candidature qui ne répond pas aux exigences, à notre discrétion.


Yüce Emoji Yarışması


Temmuz yakın

Ve kötü bir şey ormanda gizleniyor

Ay ışığı altında

Kalbini neredeyse durduran bir manzara görüyorsun

Çığlık atmaya çalışıyorsun

Ama dehşet sen ses yapamadan onu alıyor

Donmaya başlıyorsun

Korku sana gözlerinin arasından bakarken

Felç oluyorsun!


Bu kelimeleri okuduktan sonra kendinizi ürkmüş ama dinç, güçlü, durdurulamaz hissediyorsanız, hazırsınız demektir! Bu Banano efsanesiyle ilk kez tanışıyor olmanız veya sadık takipçilerinden biri olmanız önemli değil, herkes bu kutlama ayını başlatmaya davetli. Ve bunu yapmanın bir emoji yarışmasından daha iyi bir yolu yok... Bir Yüce Emoji Yarışması!


Bu, kendinizi ifade etme ve harika ödüllere katılma ve muhtemelen bir sonraki Bango'da tasarımlarınızı görme fırsatınız!


Kurallar:

 • Banano, cryptomonKeys veya bir şekilde toplulukla ilgili bir Swole Torchic emojisi oluşturun. - Mevcut bir emojinin uyarlaması veya orijinal bir tasarım olabilir.

 • Bir kareye sığmalı ve bir emoji olmalıdır. (Evet, görseller, memeler, stok görseller veya emoji olarak kabul edilmeyen herhangi bir şey istemiyoruz). Kendi emojilerinizi yaratırken tipik ekran boyutlarını unutmayın —  Büyük bir resimde harika görünen birçok ayrıntı "emoji boyutunda" görünmeyebilir.

 • Herhangi bir stili kabul edeceğiz. Bu nedenle, tasarım stiliniz mevcut emojilere "uymuyorsa", yaratıcılığınızın uçmasına izin verin ve bize sunucumuzun bir parçası olmayı hak eden bir emoji verin.

 • Son başvuru tarihinden önce, #SwoleEmoji2022 hashtag'ini kullanarak WAX adresinizle Banano Discord'daki #contest-submissions kanalına gönderin.

 • Sınırsız sayıda başvuru gönderebilirsiniz, ancak yalnızca en yüksek puan alan gönderiminiz için ödül alacaksınız. Tüm gönderimler BANGO'ya dahil edilme potansiyeline sahiptir.


Ödüller:

1. Sıra: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT

2. Sıra: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT

3. Sıra: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT


+ geçerli girişleri olan katılımcılar için BAN ödülleri.

+ En iyi kreasyonlar için cryptomonKeyler.


Son tarih: 7 Temmuz Perşembe, 23:59 ET


Sorularınız varsa lütfen @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 veya @Phantoad#4762 ile iletişime geçin.


Bu etkinlik herkese açıktır (katılmak için Banano Discord sunucusunda Vatandaş(Citizen) rolüne ihtiyacınız yoktur). Jüri, gereksinimleri karşılamayan herhangi bir girişi, kendi takdirimize bağlı olarak diskalifiye edebilir.


Un Todopoderoso Concurso de Emojis


Está cerca Julio

Y algo malvado acecha en la jungla

Bajo la luz de la luna

Ves algo que casi detiene tu corazón

intentas gritar

Pero el terror se adueña del sonido antes de que tu lo hagas

empiezas a congelarte

Como el horror te mira justo entre los ojos

¡Estás paralizado!

Si después de leer estas palabras sientes un escalofrió pero a la vez te sientes vigoroso, empoderado, imparable, ¡entonces estás listo! No importa si es la primera vez que conoces a esta leyenda de Banano o si eres parte de los fieles seguidores, todos están invitados a dar inicio a este mes de celebración. Y no hay mejor manera de hacerlo que con un concurso de emoji... ¡Un todopoderoso concurso de emojis!


¡Esta es tu oportunidad de expresarte y participar por grandes premios y posiblemente ver tu creación en el próximo Bango!


Reglas:

 • Crea un emoji de Swole Torchic que esté relacionado con Banano, cryptomonKeys o la comunidad de alguna manera. - Puede ser una adaptación de un emoji existente o una creación original.

 • Sus dimensiones deben encajar bien en un cuadrado y debe ser un emoji. (Sí, no queremos imágenes, memes, imágenes de archivo o cualquier cosa que no se considere un emoji). Ten en cuenta los tamaños de visualización típicos de los emojis cuando crees los tuyos: es posible que muchos detalles que se ven geniales en una imagen grande no se muestran cuando están en "tamaño emoji".

 • Aceptaremos cualquier estilo. Así que si tu estilo de diseño “no encaja” con los emojis actuales, deja volar tu creatividad y danos un emoji que merezca formar parte de nuestro servidor.

 • Envía tus entradas antes de la fecha límite, al canal #contest-submissions en Banano Discord con tu dirección de wax usando el hashtag #SwoleEmoji2022.

 • Puedes enviar entradas ilimitadas, pero sólo recibirás premios por tu presentación mejor calificada. Todas las presentaciones tienen el potencial de ser incluidas en el BANGO.


Premios:

1er lugar: 6666 Bananos + NFT de cryptomonKeys

2do lugar: 4200 Bananos + NFT de cryptomonKeys

3er lugar: 2420 Bananos + NFT de cryptomonKeys


+ Premios en Banano disponibles para participantes con entradas válidas.

+ cryptomonKeys para las mejores creaciones.


Fecha límite: jueves, 7 de julio, 11:59 PM Venezuela - 8 de Julio 1:00 AM Argentina - 8 de Julio 4 UTC


Si tiene preguntas contacta con @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999 o @Higgins#8260.


Este evento está abierto a todos (no necesitas el rol de Citizens en el servidor de Banano Discord para participar). El jurado puede descalificar cualquier entrada que no cumpla con los requisitos, a su discreción.


Конкурс всемогущих смайликов


Где то близко к июлю

И что-то злое скрывается в джунглях

Под лунным светом

Вы видите зрелище, которое почти останавливает ваше сердце

Вы пытаетесь кричать

Но ужас забирает звук, прежде чем вы его сделаете.

Вы начинаете замерзать

Ужас смотрит тебе прямо между глаз

Ты парализован!


Если после прочтения этих слов вы почувствуете озноб, бодрость, силу, неудержимость, значит, вы готовы! Неважно, встречаете ли вы эту легенду о Банано впервые или являетесь частью верных последователей, всех приглашаем начать этот месяц празднования. И нет лучшего способа сделать это, чем конкурс смайликов... Всемогущий конкурс смайликов!


Это ваша возможность проявить себя и поучаствовать в розыгрыше призов и, возможно, увидеть свое творение в следующем Банго!


Правила:

 • Создайте смайлик Swole Torchic, который каким-то образом связан с Banano, cryptomonKeys или сообществом. - Это может быть адаптация существующего смайлика или оригинальное творение.

 • Должен вписываться в квадрат и должен быть смайликом. (Да, нам не нужны изображения, мемы, стоковые изображения и все, что не считается эмодзи). При создании собственных     помните о типичных размерах отображения смайликов — многие детали, которые отлично смотрятся на большом изображении, могут не отображаться в «размере смайликов».

 • Мы примем любой стиль. Поэтому, если ваш стиль дизайна «не соответствует» текущим смайликам, дайте волю своему творчеству и дайте нам смайлик, который заслуживает того, чтобы быть частью нашего сервера.

 • Отправьте свои работы до крайнего срока на канал #contest-submissionsна Banano Discord, указав свой восковой адрес, используя хэштег #SwoleEmoji2022.

 • Вы можете подавать неограниченное количество заявок, но призы вы получите только за самую высокую оценку заявки. Все представленные материалы могут быть включены в BANGO.


Призы:

1 место: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT

2 место: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT

3 место: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT


+ бан призы для участников с действительными заявками.

+ cryptomonKeys за лучшие творения.


Крайний срок: четверг, 7 июля, 23:59 по восточному времени.


Если у вас есть вопросы, обращайтесь к @Brianthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 или @Phantoad#4762.


Это мероприятие открыто для всех (для участия вам не нужна роль гражданина на сервере Banano Discord). Жюри может дисквалифицировать любую работу, которая не соответствует требованиям, по нашему усмотрению.


Ek adbhut emoji contest


July nazdeek hai

Aur kuch shaitaani cheez jungle me ghum rahi hai

Chaand ki roshni ke neeche

Aapko ek drishay dikhta hai aur aapka dil ruk jaata hai

Aap chillane ki kosis karte hai

Lekin khauuf ki wajah se kuch nahi bol paate

Aap jam jaate hai

Jese hi wo khauuf naak cheez aapki aankho me dekhti hai

Aapko lakhwa maar jaata hai!


Agar in shabdo ko padhne ke baad aap thithhurarte hue lekin jordaar, sashakt, ajay mehsoos karte hai to aap taiyaar hai! Ye farak nahi parta ki aap iss Banano Legend se pehle baar mill rahe hai ya agar aap iske wafadaar follower ho, sabko iss mahine ke celebration ka amantran hai. Aur koi behtar tarika nahi hai isse darshane ka ek emoji contest se… Ak Adbhut Emoji Contest!


Ye aapke liye ek mauka hai khud ko darshane ka aur Swole inaamo me hissa lena ka aur apni rachna ko agle Bango me dekhne ka!


Niyam:

 • EK Swole Torchic emoji banae jo Banano, cryptomonkeys ya community se kisi prakar se juda hua ho. Wo kisi existing emoji ko edit karke bana ho sakta hai ya aapki khud ki ek creation.

 • Wo ek square me fit hona chahiye aur ek emoji hona chahiye. (Haan, hame images, meme, stock photos ya koi bhi aise cheez na emoji na ho nahi chahiye). Dhyaam me rakhne emoji ek normal display size jab aap apna khud ka emoji banae - kuch details poori image me achi lagti hai lekin “emoji size” me wo sab gayab ho jaati hai.

 • Hum saare style accept karte hai. To agar aapka style “fit” nahi hota hamara abhi ke emojis ke sath, to apni kala to udne de aur hame ek esa emoji de jo iss server ka hissa hona chaiye.

 • Deadline se pehle apni entries de, Banano Discord ke #contest-Submissions channel me apne wax address ke sath me #SwoleEmoji2022 hastag use kare.

 • Aap jitni chahe utni entries submit kar sakte hai, lekin aapko sirf aapke sabse badiya entry ke liye hi inaam milega. Sab entries ke paas BANGO ka hissa banne ka mauka hai.


Inaam:

1st Place: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT

2nd Place: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT

3rd Place: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT


+ sabse achi entries ke liye CryptomonKey NFTs,

+ saari vaidh entries ke liye Ban inaam.


Deadline: Thursday July 7th, 23:59 EST (July 8th, 10:29am IST)


Agar aapke pass koi bhi sawal ho to discord par @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 ya @Phantoad#4762 se kripiya sampark kare.


Ye event sabke liye khula hai (aapko hissa lene ke liye Banano Discord Server me citizen hone ki zarurat nahi). Jury apne hisab se kisi bhi entry ko disqualify kar sakti hai jo bhi requirements ko poora nahi karta.


Een Almachtige Emoji Wedstrijd

Het is bijna juli En er ligt iets kwaads op de loer in de jungle Onder het maanlicht Je ziet iets waar je hart bijna van stopt Je probeert te schreeuwen Maar terreur neemt het geluid voordat je het maakt Je begint te bevriezen Als horror kijkt je recht tussen de ogen Je bent verlamd!

Als je je na het lezen van deze woorden kil maar krachtig, krachtig en niet te stoppen voelt, dan ben je er klaar voor! Het maakt niet uit of je deze Banano legende voor de eerste keer ontmoet of of als je deel uitmaakt van de trouwe volgelingen, iedereen is uitgenodigd om deze feestmaand af te trappen. En er is geen betere manier om het te doen dan met een emoji-wedstrijd.... Een Almachtige Emoji Wedstrijd!

Dit is je kans om jezelf te uiten en mee te doen voor grote prijzen en mogelijk je creatie in de volgende Bango te zien!

Regels:

 • Maak een Swole Torchic-emoji die op de een of andere manier gerelateerd is aan Banano, cryptomonKeys of de gemeenschap. - Het kan een aanpassing zijn van een bestaande emoji of een originele creatie.

 • Moet in een vierkant passen en moet een emoji zijn. (Ja, we willen geen afbeeldingen, memes, stockfoto's of iets dat niet als een emoji wordt beschouwd). Houd rekening met de typische weergaveformaten van emoji's bij het maken van je eigen —  veel details die er geweldig uitzien in een grote afbeelding, worden mogelijk niet weergegeven in 'emoji-formaat'.

 • We accepteren elke stijl. Dus zelfs als je ontwerpstijl "niet past" bij de huidige emoji's, laat je creativiteit de vrije loop en geef ons een emoji die het verdient om deel uit te maken van onze server.

 • Dien je inzendingen vóór de deadline in bij het #contest-submissions kanaal op Banano Discord met uw wax-adres met behulp van de hashtag #SwoleEmoji2022.

 • je kunt een onbeperkt aantal inzendingen indienen, maar je kunt alleen prijzen winnen voor je beste inzending. Alle inzendingen kunnen in BANGO worden opgenomen.

Prijzen:

1e Plaats: 6666 Banano + cryptomonKeys NFT 2e Plaats: 4200 Banano + cryptomonKeys NFT 3e Plaats: 2420 Banano + cryptomonKeys NFT

+ ban prijzen beschikbaar voor iedereen met een geldige entree + cryptomonKeys voor de beste creaties

Deadline: Donderdag, 7 juli, 23:59 ET

Als je vragen hebt neem contact op met: @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 or @Phantoad#4762.

Dit evenement staat open voor iedereen (je hebt de Citizen-rol op de Banano Discord-server niet nodig om deel te nemen). De jury behoudt zich het recht voor om elke inzending te diskwalificeren die zij volgens de regels van het evenement ongeldig acht.


Der allmächtige Emoji-Contest


Es ist fast Juli

Und etwas böses lauert im

Dschungel

Im Mondschein

Erblickst du etwas, dass fast dein

Herz stoppt

Du versuchst zu schreien

Aber die Angst übermannt dich

Du erstarrst

Als dir die Angst selbst in die Augen schaut

Du bist gelähmt!


Wenn du nach diesen Worten etwas fröstelst, dich aber ermächtigt und unaufhaltbar fühlst, dann bist du bereit! Egal, ob dir diese Banano-Legende neu ist, oder du schon ein gläubiges Mitglied bist, alle sind eingeladen diesen Monat mit einer Feier zu starten. Und es gibt nichts besseres, als das mit dem Allmächtigen Emoji Contest zu starten!


Das ist deine Chance, um dich auszuleben und um richtig swolen Preise zu kämpfen und deine Kreation vielleicht beim nächsten Bango zu sehen!


Regeln:

 • Erstelle ein Swole Torchic Emoji, das mit Banano, CryptomonKeys oder der Community zusammenhängt. Es kann sich um eine Abwandlung eines existierenden Emojis handeln, oder um eine Eigenkreation.

 • Es muss ein Quadrat und Emoji sein (Wir wollen keine Bilder, Memes, Stock Images, oder irgend einen anderen Quatsch). Denk an typische Displaygrößen – Viele Details können auf kleinen Displays verloren gehen.

 • Wir akzeptieren jeden Stil. Es gibt keinen Stil, der „nicht passt“! Lass deiner Kreativität freien Lauf!

 • Sende dein Resultat vor der Deadline in den Channel #contest-submissions auf dem Banano Discord ein mit deiner Wax Adresse und dem Hashtag #SwoleEmoji2022

 • Du kannst so viele Emojis einsenden, wie du möchtest. Du erhältst aber nur für den am besten bewerteten einen Preis! Alle Einsendungen können im Bango vorkommen!


Preise:

1. Platz: 6666 Banano + cryptomonKey NFTs

2. Platz: 4200 Banano + cryptomonKey NFTs

3. Platz: 2420 Banano + cryptomonKey NFTs


+ Banano Preisgelder für alle Teilnehmer mit gültigen Einsendungen.

+ cryptomonKeys für die besten Emojis.


Bitte wende dich bei Fragen an @Briansthor#6709, @Ryujin#3999, @Higgins#8260 oder @Phantoad#4762.


Dieses Event ist offen für ALLE (du brauchst keinen Citizen-Rang auf dem Discord Server). Die Jury disqualifiziert Einsendungen, welche die Bedingungen nicht erfüllen, nach eigenem Ermessen.


Um Todo Poderoso Concurso de Emojis


Julho se aproxima

E algo sombrio está à espreita na Selva

Sob a Luz do luar

Você vê algo que faz seu coração quase parar

Você tenta gritar

Mas o pavor faz qualquer som se silenciar

Você congela de medo

Enquanto o terror te olha e deseja seus anseios

Enfim, você está paralizado e refém do mal


Se depois de ler esse conto você se sentir frio, mas encorajado, empoderado, imparável, uma besta enjaulada com ódio ,então você está pronto! Não importa se você está conhecendo esta lenda da Banano agora ou se você faz parte dos fiéis seguidores, todos estão convidados a dar o pontapé inicial neste mês de festas. E não há melhor maneira de fazer isso do que com um concurso de emojis.... Um Todo-Poderoso Concurso de Emojis!


Esta é a sua oportunidade de se expressar e participar de grandes prêmios e possivelmente ver sua criação no próximo Bango!


Regras:

 • Crie um emoji de Swole Torchic relacionado a Banano, cryptomonKeys ou à comunidade de alguma forma geral. - Pode ser uma adaptação de um emoji já existente ou uma criação nova original.

 • As dimensões devem caber em um quadrado e deve ser um emoji. (Sim, não queremos imagens, memes, imagens de galeria de fotos prontas ou qualquer coisa que não seja considerada um emoji). Tenha em mente os tamanhos típicos de exibição de emojis ao criar os seus próprios — muitos detalhes que ficam ótimos em uma imagem grande podem não aparecer ou ficarem ruins quando é colocado como emoji .

 • Aceitaremos qualquer estilo. Portanto, se o seu estilo de design “não se encaixa” com os emojis atuais, deixe sua criatividade criar asas e nos dê um emoji que mereça fazer parte do nosso servidor.

 • Envie suas inscrições antes do prazo, para o canal #contest-submissions no Discord da Banano com seu endereço de wax usando a hashtag #SwoleEmoji2022.

 • Você pode enviar emojis ilimitados, mas só receberá prêmios pela melhor criação avaliada. Todas as inscrições têm potencial para serem incluídas no BANGO.


Prêmios:

1º lugar: 6666 Banano + NFT de cryptomonKeys

2º lugar: 4200 Banano + NFT de cryptomonKeys

3º lugar: 2420 Banano + NFT de cryptomonKeys


+ Prêmios em Banano para os participantes com entradas válidas.

+ cryptomonKeys para as melhores criações.


Data limite: Quinta-feira, 8 de Julho, 00:59 Horário de Brasília


Se tiver perguntas, entre em contato com @Briansthor#6709, @Ryūjin#3999, @Higgins#8260 ou @Phantoad#4762.


Este evento está aberto a todos (não é necessário ser cidadão no servidor da Banano no Discord para participar). O júri pode desqualificar qualquer entrada que não cumpra os requisitos, à nossa discrição.412 views1 comment

1 ความคิดเห็น


Rosemarys gómez
Rosemarys gómez
28 มิ.ย. 2565

Soooeee

ถูกใจ
bottom of page