top of page

[EVENT] Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023

Updated: Apr 15, 2023


Thanks to @@Very Cute Cat, @sky, @ispan @Sergio_io for the translations, and thanks to @Toskabi#9929 for the art!

Poster credit goes to: Toskabi#9929Hockey, the fastest game on ice. Can monkeys play hockey? Maybe. Can monkeys watch hockey? They sure can! It is that time of year for someone to win the Stanley Cup. 16 teams, 4 round and one winner. Every hockey fan dreams about this time of the year. Now is your time to put in some predictions and win some Banano and CryptomonKey NFT prizes in this Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023.When: Registration Open Now - Playoffs Start April 17th

Picks Opens at: The season ends April 13th. On April 13th/14th you should have access to put in your picks. Only a 3 day window before they lock!

Registration Ends: Approximately at Mon. April 17th, 2023 at 11pm UTC (please note time will be updated once the game times are announced)

Prizes: 19000 Banano total in Prizes!

1st Place - 3000 Banano + CryptomonKey NFT

2nd Place - 2000 Banano + CryptomonKey NFT

3rd Place - 1000 Banano + CryptomonKey NFT

Ban Splits for each correct series winner


Only Banano Discord Citizens can participate


NHL Playoffs Run from April. 17th to mid June 2023.Steps to Join:

 1. Must be a Citizen member of Banano Discord (https://chat.banano.cc/ - Banano Prizes will be sent via Discord after the tournament is over)

 2. Join the Pool Tracker site below. Fill in your details. Please make your username the same as you discord username (USERNAME#1234)

 3. If it asks for a Pool Password: Benis19

 4. Fill in the Google form below

 5. Put in your picks after the NHL season is over (April 14th) and before the playoffs start (April 17th at approximately 11pm UTC)

 6. Sit back and enjoy the beautiful gamePool Tracker Link:


Fill in the Google Form:


Pool Sign-up Example:
Additional information about the NHL Postseason:If you have any questions please reach out to SSJ4Link#8807 on Discord.


**Please note that the organizer (SSJ4Link#8807) will not be eligible for any prizes during this event


 

[SỰ KIỆN] Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023


Ảnh bìa bởi: Toskabi#9929


Khúc côn cầu, trò chơi nhanh nhất trên băng. Khỉ có thể chơi khúc côn cầu không? Có lẽ. Khỉ có thể xem khúc côn cầu không? Chắc chắn có thể! Đó là thời điểm trong năm để ai đó giành được Cúp Stanley. 16 đội, 4 vòng và một người chiến thắng. Mọi người hâm mộ khúc côn cầu đều mơ về thời điểm này trong năm. Bây giờ là lúc bạn đưa ra dự đoán để giành về một số giải thưởng Banano và NFT CryptomonKey trong Banano monKeypuck - Vòng loại trực tiếp NHL 2023 này.Thời gian: Đã bắt đầu thời gian đăng ký - play-off bắt đầu vào ngày 17 tháng 4 Mở chọn: Mùa giải kết thúc vào ngày 13 tháng 4. Đến ngày 13/14 tháng 4 bạn sẽ được phép vào chọn. Bạn chỉ có khoảng 3 ngày trước khi khoá chọn! Hạn đăng ký: Khoảng 06:06, thứ ba, ngày 18 tháng 4 (giờ Việt Nam - UTC +7) Giải thưởng: Tổng cộng 19000 BAN Giải nhất - 3000 BAN + NFT CryptomonKey Giải nhì - 2000 BAN + NFT CryptomonKey Giải ba - 1000 BAN + NFT CryptomonKey Phần thưởng Banano chia cho những người đoán đúng

Chỉ thành viên có thẻ Citizens trên Discord Banano có thể tham gia

Play-off NHL bắt đầu từ 17 tháng 4 cho đến giữa tháng 6 2023.


Hướng dẫn tham dự giải:

 1. Phải là thành viên trên Discord Banano (https://chat.banano.cc/ - Giải thưởng Banano sẽ được phát qua Discord sau khi giải đấu kết thúc)

 2. Tham gia trang Pool Tracker dưới đây. Vui lòng dùng tên người dùng Discord của bạn để đăng ký tên người dùng trên trang này (USERNAME#1234)

 3. Nếu trang yêu cầu mật khẩu “Pool Password”: Benis19

 4. Hoàn tất biểu mẫu Google dưới

 5. Vào chọn khi mùa giải NHL đã kết thúc (14 tháng 4), và trước khi play-off bắt đầu (khoảng 06:06, thứ ba, ngày 18 tháng 4 (giờ Việt Nam - UTC +7))

 6. Ngồi xuống và tận hưởngMẫu đăng ký Pool Tracker:
Thông tin thêm về các trận postseason (các trận diễn ra sau khi mùa giải đã kết thúc): https://www.nhl.com/stanley-cup-playoffs

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ SSJ4Link#8807 qua Discord.

**Xin lưu ý rằng người tổ chức (SSJ4Link#8807) sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào trong sự kiện này. 

[EVENTO] Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023Hockey, el juego más rápido sobre hielo. ¿Pueden los monos jugar al hockey? Tal vez. ¿Pueden los monos ver hockey? ¡Seguro que pueden! Es esa época del año para que alguien gane la Copa Stanley. 16 equipos, 4 rondas y un ganador. Todo aficionado al hockey sueña con esta época del año. Ahora es el momento de hacer algunas predicciones y ganar algunos premios en Banano y CryptomonKey NFT en este Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023.


Cuándo: Registro abierto ahora - Los playoffs comienzan el 17 de abril.


Selecciones abren en: La temporada termina el 13 de abril. El 13 y 14 de abril deberías tener acceso para poner tus pronósticos. ¡Solo una ventana de 3 días antes de que se bloqueen!


Finaliza la inscripción: Aproximadamente el lunes 17 de abril 7:00PM VEN - 8:00PM ARG - 23:00 UTC del 2023 (ten en cuenta que la hora se actualizará una vez que se anuncien los horarios de los partidos)


Premios: 19000 Banano total en premios!


1er lugar - 3000 Banano + CryptomonKey NFT


2do lugar - 2000 Banano + CryptomonKey NFT


3er Lugar - 1000 Banano + CryptomonKey NFT


Ban Splits para cada ganador de la serie correcta.


Solo pueden participar los ciudadanos de Banano Discord.


Playoffs de la NHL desde el 17 de abril a mediados de junio de 2023.


Pasos para unirse:

 1. Debes ser un ciudadano miembro de Banano Discord (https://chat.banano.cc/ - Los premios Banano se enviarán a través de Discord después de que finalice el torneo)

 2. Únete al sitio de Pool Tracker a continuación. Completa tus datos. Haz que tu nombre de usuario sea el mismo que tu nombre de usuario de Discord (NOMBRE DE USUARIO#1234)

 3. Si el pool te solicita contraseña es la siguiente: Benis19

 4. Completa el formulario de Google a continuación

 5. Haz tus pronósticos después de que termine la temporada de la NHL (14 de abril) y antes de que comiencen los playoffs (17 de abril aproximadamente a las 7:00PM VEN - 8:00PM ARG - 23:00PM UTC)

 6. Siéntate y disfruta del hermoso juego.


Enlace de registro en Pick'Em:


Rellena el formulario de Google:


Ejemplo de registro en Pick'Em:
Información adicional sobre la postemporada de la NHL:


Si tienes alguna pregunta, comunícate con SSJ4Link#8807 en Discord.


**Ten en cuenta que el organizador (SSJ4Link#8807) no será elegible para ningún premio durante este evento 

[СОБЫТИЕ] Banano monKeypuck — сетка плей-офф НХЛ 2023


Авторство плаката принадлежит: Toskabi # 9929.

Хоккей, самая быстрая игра на льду. Могут ли обезьяны играть в хоккей? Может быть. Могут ли обезьяны смотреть хоккей? Они точно могут! Это то время года, когда кто-то может выиграть Кубок Стэнли. 16 команд, 4 тура и один победитель. Об этом времени года мечтает каждый фанат хоккея. Настало ваше время сделать несколько прогнозов и выиграть призы Banano и CryptomonKey NFT в этом Banano monKeypuck - NHL Play-off Bracket 2023.


Когда: регистрация открыта — плей-офф начнется 17 апреля.

Открывается в: Сезон заканчивается 13 апреля. 13/14 апреля у вас должен быть доступ к выбору. До блокировки всего 3 дня!

Окончание регистрации: ориентировочно в пн. 17 апреля 2023 г., 23:00 по всемирному координированному времени (обратите внимание, что время будет оновлено после объявления времени игры)

Призы: 19000 Всего Banano в призах!

1е место - 3000 Banano + CryptomonKey NFT

2е место - 2000 Banano + CryptomonKey NFT

3е место - 1000 Banano + CryptomonKey NFT

Ban Сплиты для каждого правильного победителя серии

Участвовать могут только граждане Banano Discord.

Плей-офф НХЛ проводится с апреля. С 17 по середину июня 2023 г.

Шаги для присоединения:

 • Должен быть гражданином Banano Discord (https://chat.banano.cc/ - Banano Призы будут отправлены через Discord после окончания турнира)

 • Присоединяйтесь к сайту Pool Tracker ниже. Заполните свои данные. Пожалуйста, сделайте ваше имя пользователя таким же, как ваше имя пользователя Discord (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ # 1234)

 • Если запрашивается пароль: Benis19

 • Заполните форму Google ниже

 • Вставьте свои выборы после окончания сезона НХЛ (14 апреля) и до начала плей-офф (17 апреля, примерно в 23:00 по всемирному координированному времени). Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь красивой игрой

Ссылка на трекер пула:


Заполните гугл-форму:


Пример регистрации в пуле:


Дополнительная информация о NHL Postseason:


Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь по адресу SSJ4Link#8807 в Discord.

**Обратите внимание, что организатор (SSJ4Link#8807) не будет иметь права на получение каких-либо призов во время этого мероприятия.


 

[EVENTO] Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023


Hockey: il gioco più veloce sul ghiaccio. Direste che le scimmie siano capaci di giocare a hockey? Forse. Direste che le scimmie possano guardare l'hockey? Certo che sì!

È il momento dell'anno in cui qualcuno vincerà la Stanley Cup! 16 squadre, 4 gironi e un vincitore. Ogni appassionato di hockey sogna questo periodo dell'anno. Ora è il momento di fare qualche pronostico e vincere alcuni premi Banano e NFT CryptomonKey in questo Banano monKeypuck - NHL Playoffs Bracket 2023.Quando: Le iscrizioni sono già aperte - I playoff iniziano il 17 aprile.


E’ possibile fare i pronostici dal termine della stagione, che è il 13 aprile. Il 13/14 aprile dovreste quindi effettuare le vostre scelte. Ci sono solamente 3 giorni di tempo per indicare le proprie preferenze prima che non sia più possibile farlo!


Fine della registrazione: approssimativamente lunedì. 17 aprile 2023 alle 23:00 UTC (l'orario sarà aggiornato una volta annunciati gli orari delle partite).


Premi: 19000 Banano in totale in premi!


1° posto - 3000 Banano + NFT CryptomonKey

2° Posto - 2000 Banano + NFT CryptomonKey

3° Posto - 1000 Banano + NFT CryptomonKey NFT


Ban Splits per ogni girone correttamente indovinato!


Solo i cittadini di Banano Discord possono partecipare


I playoff NHL vanno dal 17 aprile fino a metà giugno 2023.Come partecipare:

 1. E’ necessario essere un cittadino del server Banano di Discord (I premi in banano verranno erogati su Discord dopo la fine del torneo).

 2. Occorre iscriversi al sito Pool Tracker tramite il link qui sotto. Inserite i vostri dati. Il nome utente deve essere uguale a quello di Discord (USERNAME#1234).

 3. Se vi viene richiesta una password per il torneo utilizzate: Benis19

 4. Compilate il modulo Google qui sotto

 5. Inserite i vostri pronostici dopo il termine della stagione NHL (14 aprile) ma prima dell'inizio dei playoff (17 aprile alle 23:00 UTC circa).

 6. Sedetevi e godetevi il bellissimo gioco

Schermata relativa al processo di iscrizione:Per altre informazioni sui playoff NHL consultate: https://www.nhl.com/stanley-cup-playoffs


Per altre domande, contattate SSJ4Link#8807 su Discord.**Si prega di notare che l'organizzatore (SSJ4Link#8807) è escluso dalla distribuzione dei premi durante questo evento.


 

542 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page