top of page

[Event] Passionate Masquerade

Updated: Feb 27, 2023


Thanks to @Very cute cat#6275, @ispan#7928, @Sky#5452, @Sergio_io#6107, @MurphyMcMurfff#5037, @Jatt#2303, @Rexona | RJ | ~Rank 11#2442, @peug#1120 for the translations! And thanks to @solecitouwu#1085 for the awesome design!


Welcome to our next game! Check out the wonderful prizes! We decided to use some masks from last year's mask contest for the targets. We also painted the balls with the wBAN colors, but the little monkeys threw them all over the place, and now we lost one!


While we find all the balls, would you like to help us by creating more masks for this carnival? Maybe we can use them in our game next year! Looking forward to see what you create!

You will have to create a Carnival/Valentines-themed mask. You have lots of options! Something popular? That represents the culture of your region? Transform a Banano emoji? A cryptomonKey? Or maybe an iconic character from our community?... Just let your imagination run wild!

How to Participate

 • Can use recycled material or any material that can bring life to your creation.

 • Submit 4 photos total: 3 photos of the mask construction process, and 1 photo of the finished mask (you can be wearing the finished mask if you wish, or not). Please don't submit photo collages.

 • Put your Discord username on a piece of paper. This paper must appear in all photos. Submitted photos that don't have the paper or that have the username added digitally won't be valid.

 • Share these photos on Twitter or Instagram with a short description of the contest, or you can invite everyone to join our community and participate in this event as well!

 • Use the hashtags $Banano #Masquerade #Contest #Carnival

 • Submit your entries before deadline, to the Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) forum on Banano Discord, and Fill out this form!!!

 • The account where you upload your entry must be public so that the jury can evaluate your creation.

 • One entry per participant.

 • Don't need to be a Citizen in the Banano Discord to participate.

Note: This is a Carnival themed event, so if you don't know what it is but still want to participate, please reach out to a member of the jury team, and they can answer your questions. Scary costumes or other entries that don't fit the theme won't be accepted.

Prizes

1st Place: 9000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

2nd Place: 6000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

3rd Place: 3000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)


+ Ban prizes available for participants with valid entries.

+ Special cryptomonKeys monKeystacks for winners and participants.

+ Secret rewards.


If you have questions please contact @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 or @CFSapiens#8641.

Deadline: March 2nd, 03:59 UTC.


This event is open to everyone (you don't need the Citizen role on the Banano Discord server to participate). The jury may disqualify any entry that doesn't meet the requirements, at our discretion.

[Sự kiện] Hóa trang say mê


Cảm ơn @solecitouwu#1085 về thiết kế tuyệt vời!


Chào mừng đến với cuộc chơi tiếp theo của chúng ta! Nhìn những giải thưởng tuyệt vời mà xem! Chúng tôi định dùng lại một số mặt nạ từ cuộc thi năm ngoái và còn sơn bóng màu wBAN, nhưng những chú khỉ nhỏ đã ném chúng khắp nơi, và bây giờ chúng ta đã mất một quả!


Trong khi chúng tôi đi tìm bóng, bạn có muốn giúp chúng tôi bằng cách tạo mặt nạ cho lễ hội hóa trang này không? Có khi chúng ta có thể sử dụng chúng trong trò chơi năm tới! Chúng tôi nóng lòng được xem tác phẩm của bạn!


Bạn sẽ phải tạo mặt nạ theo chủ đề Lễ hội/Valentines. Bạn có rất nhiều lựa chọn! Một cái gì đó phổ biến? Thứ gì đó đại diện cho văn hóa khu vực của bạn? Biểu tượng cảm xúc Banano? CryptomonKey? Hoặc có thể là một nhân vật mang tính biểu tượng trong cộng đồng?... Hãy phát huy trí tưởng tượng của bạn!


Thể lệ

 • Có thể dùng vật liệu tái chế hoặc bất cứ vật liệu gì phù hợp.

 • Chụp 4 bức hình tất cả: 3 bức ảnh trong quá trình chế tạo và 1 tấm thành phẩm (bạn có thể đeo mặt nạ, hoặc không - tuỳ bạn). Lưu ý ảnh phải là 4 bức ảnh riêng biệt, không phải ảnh đã ghép vào thành một.

 • Tất cả ảnh chụp phải có tờ giấy ghi tên Discord của bạn (tên người dùng). Ảnh không có tên Discord người tham dự hoặc tên được chèn vào bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh được xem là không hợp lệ.

 • Đăng ảnh của bạn lên Twitter hoặc Instagram kèm theo lời giới thiệu ngắn về cuộc thi hoặc mời mọi người cùng tận hưởng sự kiện.

 • Dùng các thẻ $Banano #Masquerade #Contest #Carnival

 • Nộp bài trước hạn tại Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) trong Discord Banano và điền vào phiếu này!!!

 • Mỗi người chỉ được nộp một bài dự thi.

 • Trang hồ sơ của bạn phải để ở chế độ công khai để ban giám khảo có thể xem.

 • Bạn không cần quyền công dân (Thẻ Citizens) trên Discord Banano để tham gia.


Lưu ý: Đây là một sự kiện mang chủ đề các-na-van, nếu bạn không rõ đó là gì nhưng vẫn muốn tham gì, vui lòng liên lạc ban giám khảo. Những trang phục kinh dị hoặc không phù hợp chủ đề sẽ không được chấp nhận.


Giải thưởng

Giải nhất: 9000 Banano + monKeypack cryptomonKeys (phiên bản thứ 2) Giải nhì: 6000 Banano + monKeypack cryptomonKeys (phiên bản thứ 2) Giải ba: 3000 Banano + monKeypack cryptomonKeys (phiên bản thứ 2)

+ Phần thưởng Banano cho những người tham gia có bài dự thi hợp lệ. + cryptomonKeys cho những tác phẩm xuất sắc. + monKeystacks cryptomonKeys cho những người thắng cuộc và những người tham gia. + phần thưởng bí mật.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 hoặc @CFSapiens#8641. Hạn : 10:59, mùng 2 tháng 3 (giờ Việt Nam - UTC +7)

Sự kiện này dành cho tất cả mọi người (bạn không cần quyền công dân (Thẻ Citizens) trên Discord Banano để tham gia). Ban tổ chức có toàn quyền loại bỏ những bài dự thi không hợp lệ.

Страстный Маскарад

Спасибо @solecitouwu#1085 за потрясающий дизайн!

Добро пожаловать в нашу следующую игру! Оцените замечательные призы! В качестве мишеней мы решили использовать маски из прошлогоднего конкурса масок. Мы тоже раскрасили шарики цветами wBAN, но маленькие обезьянки разбросали их повсюду, и теперь мы потеряли один!

Пока мы находим все шары, не могли бы вы помочь нам, создав больше масок для этого карнавала? Может быть, мы сможем использовать их в нашей игре в следующем году! С нетерпением жду, что вы создадите!

Вам нужно будет создать маску на тему карнавала/валентинки. У вас есть много вариантов! Что-то популярное? Что представляет собой культура вашего региона? Превратить банановый смайлик? КриптомонКей? Или, может быть, культовый персонаж из нашего сообщества?... Просто дайте волю своему воображению!

Как принять участие

 • Можно использовать переработанный материал или любой материал, который может вдохнуть жизнь в ваше творение.

 • Отправьте 4 фотографии: 3 фотографии процесса изготовления маски и 1 фотографию готовой маски (вы можете носить готовую маску, если хотите, или нет). Пожалуйста, не отправляйте фотоколлажи.

 • Напишите свое имя пользователя Discord на листе бумаги. Эта бумага должна присутствовать на всех фотографиях. Представленные фотографии без бумаги или с добавленным цифровым именем пользователя не будут действительны.

 • Поделитесь этими фотографиями в Twitter или Instagram с кратким описанием конкурса, или вы можете пригласить всех присоединиться к нашему сообществу и принять участие в этом мероприятии!

 • Используйте хэштеги $Banano #Masquerade #Contest #Carnival

 • Отправьте свои работы до истечения срока, Страстный маскарад (конкурс создания масок) форум Banano Discord и Заполните эту форму!!!

 • Учетная запись, в которую вы загружаете свою работу, должна быть общедоступной, чтобы жюри могло оценить ваше творение.

 • Одна запись от участника.

 • Для участия не обязательно быть гражданином Banano Discord.

Примечание. Это тематическое мероприятие, посвященное карнавалу, поэтому, если вы не знаете, что это такое, но все же хотите принять участие, обратитесь к члену жюри, и они ответят на ваши вопросы. Страшные костюмы или другие работы, не соответствующие теме, не принимаются.


Призы

1-е место: 9000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2-е издание) 2-е место: 6000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2-е издание) 3-е место: 3000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2-е издание)

+ Ban призы для участников с действительными заявками. + Специальные cryptomonKeys monKeystacks для победителей и участников. + Секретные награды.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 @CFSapiens#8641.

Крайний срок: 2 марта, 03:59 UTC.

Это событие открыто для всех (вам не нужна роль гражданина наBanano Discord server чтобы участвовать). Жюри может по нашему усмотрению дисквалифицировать любую работу, которая не соответствует требованиям.

[Evento] Passionate Masquerade - Concurso de máscaras


¡Gracias a @solecitouwu#1085 por el increíble diseño!


¡Bienvenidos a nuestro próximo juego! ¡Mira los maravillosos premios! Decidimos usar algunas máscaras del concurso de máscaras del año pasado para los objetivos. También pintamos las pelotas con los colores de la wBAN, pero los monitos las tiraron por todos lados, ¡y ahora perdimos una!


Mientras encontramos todas las pelotas, ¿te gustaría ayudarnos creando más máscaras para este carnaval? ¡Tal vez podamos usarlos en nuestro juego el próximo año! ¡Estoy deseando ver lo que creas!


Tendrás que crear una máscara con el tema de Carnaval/San Valentín. ¡Tienes muchas opciones! ¿Algo popular? ¿Que representa la cultura de tu región? ¿Transformar un emoji de Banano? ¿Una Cryptomonkeys? ¿O tal vez un personaje icónico de nuestra comunidad?... ¡Deja volar tu imaginación!


Como participar

 • Puedes utilizar material reciclado o cualquier material que pueda dar vida a tu creación.

 • Envía 4 fotos en total: 3 fotos del proceso de construcción de la máscara y 1 foto de la máscara terminada (puedes usar la máscara terminada si lo deseas o no). Por favor, no envíes collages de fotos.

 • Escribe tu nombre de usuario de Discord en una hoja de papel. Este papel debe aparecer en todas las fotos. Las fotos enviadas que no tengan el papel o que tengan el nombre de usuario agregado digitalmente no serán válidas.

 • ¡Comparte tus fotos en Twitter o Instagram con una breve descripción del concurso, o puedes invitar a todos a unirse a nuestra comunidad y participar en este evento también!

 • Usa los hashtags $Banano #Masquerade #Concurso #Carnaval

 • ¡Envía tus entradas antes de la fecha límite, al foro Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) en Banano Discord, y complete este formulario!

 • La cuenta donde subas tu entrada debe ser pública para que el jurado pueda evaluar tu creación.

 • Una entrada por participante.

 • No es necesario ser ciudadano de Banano Discord para participar.


Nota: Este es un evento temático de Carnaval, por lo que si no sabes de qué trata pero aún deseas participar, comunícate con un miembro del equipo del jurado y él podrá responder tus preguntas. No se aceptarán disfraces de miedo u otras entradas que no se ajusten al tema.


Premios

1er Lugar: 9000 Bananos + cryptomonKeys monKeypack (2da Edición)

2do Lugar: 6000 Bananos + cryptomonKeys monKeypack (2da Edición)

3er Lugar: 3000 Bananos + cryptomonKeys monKeypack (2da Edición)


+ Ban disponibles para participantes con entradas válidas.

+ cryptomonKeys monKeystacks especiales para ganadores y participantes.

+ Recompensas secretas.


Si tienes preguntas, comunícate con @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 o @CFSapiens#8641.


Fecha límite: 1 de marzo 11:59 PM VEN, 2 de marzo 12:59 AM ARG, 2 de marzo 03:59 UTC.


Este evento está abierto a todos (no necesitas el rol de Ciudadano en el servidor de Banano Discord para participar). El jurado puede descalificar cualquier entrada que no cumpla con los requisitos, a nuestra discreción.

[Evento] Passionate Masquerade - Realizza una maschera!


Grazie a @solecitouwu#1085 per il fantastico design!


Benvenuti al nostro prossimo gioco! Date un'occhiata ai meravigliosi premi in palio! Per quanto riguarda le maschere, abbiamo deciso di usarne alcune che risalgono al concorso dello scorso anno. Abbiamo pure dipinto le palle con i colori di wBAN, ma le scimmiette le hanno lanciate dappertutto e ora ne abbiamo persa una!


Mentre tentiamo di trovare tutte le palline, vi piacerebbe aiutarci creando altre maschere per questo carnevale? Forse potremo usarle nel nostro gioco dell'anno prossimo! Non vediamo l'ora di vedere cosa creerete!


Dovrete creare una maschera a tema Carnevale/S.Valentino, e avete molte opzioni per farlo! Qualcosa di popolare? Qualcosa che rappresenti la cultura della vostra regione? oppure prendere ispirazione da una banano-emoji ? Magari una criptomonkey? O forse un personaggio iconico della nostra comunità?... Date libero sfogo alla vostra immaginazione!


Come partecipare

 • Per la realizzazione della maschera, potete utilizzare del materiale riciclato o qualsiasi altro materiale che possa dare vita alla vostra creazione.

 • Inviate 4 foto in totale: 3 foto del processo di costruzione della maschera e 1 foto della maschera finita (potete indossare la maschera finita, se lo desiderate, oppure no). Non inviare collage di foto.

 • Scrivete il vostro nome utente di Discord su un pezzo di carta. Questo foglio deve apparire in tutte le foto. Le foto inviate che non hanno il foglio o che hanno il nome utente aggiunto digitalmente non saranno considerate valide.

 • Condividete queste foto su Twitter o Instagram con una breve descrizione del concorso, e se volete, potete invitate tutti a unirsi alla nostra comunità e a partecipare a questo evento!

 • Utilizzate gli hashtag $Banano #Masquerade #Contest #Carnival

 • Invia i tuoi lavori prima della scadenza, nel forum Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) su Banano Discord, e compila questo modulo!

 • L'account dove hai caricato la tua opera deve essere pubblico in modo che la giuria possa valutare la tua creazione.

 • E’ ammessa una sola iscrizione per partecipante.

 • Non è necessario essere cittadini di Banano Discord per partecipare.


Nota: questo è un evento a tema carnevalesco, quindi se non sai di cosa si tratta ma vuoi comunque partecipare, contatta un membro della giuria che potrà rispondere alle tue domande. Non saranno accettati costumi spaventosi o altre voci che non si adattano al tema.


Premi

1° posto: 9000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2a Edizione)

2° posto: 6000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2a Edizione)

3° posto: 3000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2a Edizione)


+ Premi in BAN disponibili per i partecipanti le cui creazioni saranno considerate valide.

+ cryptomonKeys monKeystacks per i vincitori e i partecipanti.

+ premi segreti.


Se avete domande, contattate @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 o @CFSapiens#8641.


Scadenza: 2 marzo, 03:59 UTC.


Questo evento è aperto a tutti (non è necessario avere il ruolo di Citizen sul server Discord di Banano per partecipare). La giuria può squalificare a sua discrezione le iscrizioni che non soddisfano i requisiti.

[Event] Passionate Masquerade


Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Spiel! Schau dir diese tollen Preise an! Wir haben uns dazu entschieden, ein paar der Masken aus dem letzten Jahr als Ziele zu verwenden. Außerdem haben wir die Bälle in den wBAN Farben angemalt. Oh, weil die kleinen Äffchen die Bälle durch die Gegend geworfen haben, fehlt nun einer..


Würdest du uns dabei helfen, neue Masken für diesen Karneval zu basteln, während wir die Bälle wieder zusammensuchen? Vielleicht verwenden wir sie in unserem nächsten Spiel. Wir sind gespannt auf deinen Beitrag.


Das Motto deiner Maske sollte der Karneval-/Valentinstag sein. Ansonsten hast du dabei viele Freiheiten. You have lots of options! Etwas schon populäres? Vielleicht etwas, was die Kultur deiner Herkunft ausdrückt? Eine Eigeninterpretation eines Banano-Emoji? Ein CryptomonKey?... Lasse deiner Fantasie freien Lauf!


Wie du teilnimmst

 • Du kannst recyceltes Material oder anderes Material nutzen, um deine Kreation zum Leben zu erwecken.

 • Mache vier Fotos. Drei, in denen du den Herstellungsprozess deiner Maske dokumentierst. Das vierte Foto muss die fertige Maske beinhalten. Ob du die Maske dabei trägst, oder nicht, ist dir überlassen. Bitte sende keine Collagen ein.

 • Schreibe deinen Discord-Nutzernamen auf ein Blatt Papier. Dieses Papier muss in allen Fotos sichtbar sein.

 • Teile diese Fotos auf deinem Twitter oder Instagram mit einer kurzen Beschreibung des Events oder einer EInladung zur Teilnahme an deine Follower und den Tags:

 • $Banano #Masquerade #Contest #Carnival`(Dein Profil muss öffentlich sein).

 • Sende deinen Beitrag vor Ende der Frist im Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) Forum auf dem Banano Discord ein und fülle dieses Formular aus!

 • Nur eine Einsendung pro Teilnehmer.

 • Du musst kein Citizen auf dem Banano Discord sein, um teilnehmen zu können.

Hinweis: Dieses Event hat ein Karneval-Motto. Wenn du nicht wissen solltest, was das bedeutet und trotzdem teilnehmen willst, kontaktiere ein Mitglied der Jury. Einsendungen, die nicht mit dem Motto übereinstimmen, werden nicht akzeptiert.


Preise

Erster Platz: 9000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (zweite Edition)

Zweiter Platz: 6000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (zweite Edition)

DrittervPlatz: 3000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (zweite Edition)


+ Ban-Preise für alle Teilnehmer mit gültigen Einsendungen.

+ Spezielle CryptomonKeys: MonKeystacks für Gewinner und Teilnehmer.

+ Überraschungspreise.


Bei Fragen, kontaktiere bitte: @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 oder @CFSapiens#8641.

Einsendeschluss: 02. März, 03:59 UTC.


Dieses Event ist offen für jeden (du musst kein Citizen auf dem Banano Discord Server sein, um teilnehmen zu können). Die Jury behält sich vor, Einsendungen nach eigenem Ermessen zu disqualifizieren.

[Event] Passionate Masquerade


Hamaare agale game mein aapka svaagat hai! Adbhut puraskaaron ko dekhen! Humne lakshyon ke liye pichle saal ki mask pratiyogita ke kuch maask ka upyog karne ka nirnay liya. Humane gendon ko bhi wBAN rangon se ranga, lekin chhote bandaron ne unhen har jagah phenk diya, aur ab humne ek ko kho diya!


Jabaki ham sabhee gendon ko dhoondh rahe hain, kya aap is Carnival ke liye aur maask banaakar hamaaree madad karana chaahenge? Ho sakata hai ki ham unhen agale saal apane khel mein istemaal kar saken! Yah dekhane ke lie utsuk hain ki aap kya banaate hain!


You will have to create a Carnival/Valentines-themed mask. You have lots of options! Something popular? That represents the culture of your region? Transform a Banano emoji? A cryptomonKey? Or maybe an iconic character from our community?... Just let your imagination run wild!


Kese Bhaag le:

 • Recycled samaan ya koi bhi cheez ka istemaal kar sakte jo aapki rachna ko jeevit karde.

 • Total 4 photos submit kare: 3 photos jo mask ke construction process ko dikhai, aur 1 photo apke finished mask ki (aap apna banaya hua mask pehne bhi sakte hai agar aap chahe, ya nahi bhi.) Kripya photo collages submit na kare.

 • Ek paper par apna Discord Username likhe. Ye paper harr photo me dikhna chahiye. Wo photo jinme paper nahi hai ya jinme username digital roop se joda gaya hai wo manye nahi hogi.

 • Inn photos ko Twitter ya Instagram par contest ke ek chote description ke sath share kare, ya aap sabko hamari community ko join karne aur sath me event me hissa lene ke liye amantrit kar sakte hai.

 • $Banano #Masquerade #Contest #Carnival ka istemal kare

 • Apni entries ko samayseema se pehle Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) forum Banano Discord par submit kare aur iss form ko bhare !!!

 • Jiss account se aap apni entry upload karenge, pakka kare ki wo public hai taanki jury aapki submission ko dekh sake.

 • Ek pratiyogi se sirf ek entry hi hogi.

 • Banano Discord me citizen hone ki zarurat nahi hai.


Note: Ye ek Carnival-themed event hai, to agar aap nahi jante ki wo kya hai lekin phir bhi hissa lena chahte hai to, kripya kisi jury member se sampark kare, aur wo aapke sawalo ka jawab de sakte hai. Darawani costumes ya koi aur entry jo theme me fit nahi hoti unhe disqualify kar diya jaega.


Inaam:

1st Place: 9000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

2nd Place: 6000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

3rd Place: 3000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)


+ Vaidh entries ke liye Ban inaam.

+ cryptomonKeys NFTs sabse achi rachnao ke liye.

+ Vijeto aur pratiyogio ke liye cryptomonKeys monKeystacks.

+ Khufiya inaam.


Agar aapke pass koi bhi sawal ho to discord par kripiya @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 ya @CFSapiens#8641 se sampark kare.


Deadline: March 2nd, 03:59 UTC.


Ye event sabke liye khula hai (aapko hissa lene ke liye Banano Discord Server me citizen hone ki zarurat nahi). Jury apne hisab se kisi bhi entry ko disqualify kar sakti hai jo bhi requirements ko poora nahi karta.

[Evento] Mascarado Apaixonado


Obrigado a @solecitouwu#1085 pelo desenho incrível!


Bem-vindo ao nosso próximo jogo! Confira nossos prêmios maravilhosos! Decidimos usar algumas máscaras do concurso de máscaras do ano passado para os alvos. Também pintamos as bolas com as cores do wBAN, mas os macaquinhos fizeram bagunça espalhando tudo e agora perdemos uma!


Enquanto nós procuramos todas as bolas perdidas, você gostaria de nos ajudar criando mais máscaras carnavalescas? Talvez possamos usá-los em nosso jogo no próximo ano! Estamos ansiosos para ver o que você pode criar!


Você terá que criar uma máscara temática de carnaval/dia dos namorados. Você tem muitas opções! Algo popular? Isso representa a cultura da sua região? Transformar um emoji da Banano? Uma criptomonKey? Ou talvez um personagem icônico da nossa comunidade?... Deixe sua imaginação correr solta!


Como participar

 • Pode usar material reciclado ou qualquer outro material que possa dar vida à sua criação.

 • Envie 4 fotos no total: 3 fotos do processo de construção da sua máscara e 1 foto dela finalizada (você pode usar a máscara finalizada se desejar ou não). Por favor, não envie colagens/montagens de fotos.

 • Coloque seu nome de usuário do Discord em um pedaço de papel. Este papel deve aparecer em todas as fotos. As fotos enviadas que não tenham o papel ou que tenham o nome de usuário adicionado digitalmente não serão válidas.

 • Compartilhe essas fotos no Twitter ou Instagram com uma breve descrição do concurso, ou você pode convidar todos para se juntarem à nossa comunidade e participarem deste evento também!

 • Use as hashtags $Banano #Masquerade #Contest #Carnaval

 • Envie suas inscrições antes do prazo, para o fórum Passionate Masquerade (Concurso de Criação de Máscaras) no servidor da Banano no Discord e preencha este formulário!!!

 • A conta que você carregar sua inscrição deve ser pública para que o júri possa avaliar sua criação.

 • Uma entrada por participante.

 • Não precisa ser Cidadão da Banano no Discord para participar.


Nota: Este é um evento temático de Carnaval, portanto, se você não sabe o que é, mas ainda assim deseja participar, entre em contato com um membro da equipe do júri e eles responderão às suas perguntas. Fantasias assustadoras ou outras inscrições que não se encaixem no tema não serão aceitas.


Prêmios

1º Lugar: 9000 Banano’s + cryptomonKeys monKeypack (2ª Edição)

2º Lugar: 6000 Banano’s + cryptomonKeys monKeypack (2ª Edição)

3º Lugar: 3000 Banano’s + cryptomonKeys monKeypack (2ª Edição)


+ Prêmios em banano disponíveis para participantes com entradas válidas.

+ cryptomonKeys monKeystacks especiais para vencedores e participantes.

+ Recompensas secretas.


Se você tiver dúvidas, entre em contato com @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 ou @CFSapiens#8641.


Prazo final: 2 de março, 00:59 BRT.


Este evento é aberto a todos (você não precisa da cidadania no servidor da Banano no Discord para participar). O júri pode desqualificar qualquer inscrição que não atenda aos requisitos, a nosso critério.

[Événement] Mascarade passionnée


Merci à @solecitouwu#1085 pour le super design !


Bienvenue à notre prochain jeu ! Regardez les magnifiques prix ! Nous avons décidé d'utiliser des masques du concours de masques de l'année dernière pour les cibles. Nous avons également peint les balles aux couleurs de l'AMBF, mais les petits singes les ont jetées partout et nous en avons perdu une !


Pendant que nous retrouvons toutes les balles, voulez-vous nous aider en créant plus de masques pour ce carnaval ? Nous pourrons peut-être les utiliser dans notre jeu l'année prochaine ! Nous avons hâte de voir ce que vous allez créer !


Tu devras créer un masque sur le thème du carnaval/des Saint-Valentin. Tu as beaucoup de possibilités ! Quelque chose de populaire ? Qui représente la culture de votre région ? Transformer un emoji Banano ? Un cryptomonKey ? Ou peut-être un personnage emblématique de notre communauté ?... Laissez libre cours à votre imagination !


Comment participer

 • Vous pouvez utiliser du matériel recyclé ou tout autre matériel qui peut donner vie à votre création.

 • Soumettez 4 photos au total : 3 photos du processus de construction du masque, et 1 photo du masque fini (vous pouvez porter le masque fini si vous le souhaitez, ou non). Veuillez ne pas soumettre de collages de photos.

 • Mettez votre nom d'utilisateur Discord sur un morceau de papier. Ce papier doit apparaître sur toutes les photos. Les photos soumises qui n'ont pas le papier ou qui ont le nom d'utilisateur ajouté numériquement ne seront pas valides.

 • Partagez ces photos sur Twitter ou Instagram avec une courte description du concours, ou vous pouvez inviter tout le monde à rejoindre notre communauté et à participer à cet événement également !

 • Utilisez les hashtags $Banano #Masquerade #Concours #Carnaval

 • Soumettez vos participations avant la date limite, sur le forum Passionate Masquerade (Mask Creation Contest) sur Banano Discord, et remplissez ce formulaire !

 • Le compte où vous téléchargez votre participation doit être public afin que le jury puisse évaluer votre création.

 • Une entrée par participant.

 • Il n'est pas nécessaire d'être un citoyen du Discord Banano pour participer.


Remarque : il s'agit d'un événement sur le thème du carnaval. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit mais que vous souhaitez quand même participer, veuillez contacter un membre de l'équipe du jury, qui pourra répondre à vos questions. Les costumes effrayants ou autres qui ne correspondent pas au thème ne seront pas acceptés.


Prix

1ère place : 9000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2ème édition)

2ème place : 6000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2ème édition)

3ème place : 3000 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2ème édition)


+ Prix Banano disponibles pour les participants avec des inscriptions valides.

+ Des monKeystacks cryptomonKeys spéciaux pour les gagnants et les participants.

+ Récompenses secrètes.


Si vous avez des questions, veuillez contacter @Rosemarys#2684, @ghostcam#0625 ou @CFSapiens#8641.


Date limite : 2 mars, 03:59 UTC.


Cet événement est ouvert à tous (vous n'avez pas besoin du rôle de citoyen sur le serveur Discord de Banano pour participer). Le jury peut disqualifier toute participation qui ne répond pas aux exigences, à sa discrétion.

.


666 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page