top of page

[Event] Cozy Emoji Design Contest

Updated: Dec 11, 2022


Thanks to @Very cute cat#6275, @WhiteFlag#7553, @ispan#7928, @TIMT#9884, @Sergio_io#6107, @Rexona | RJ | ~Rank 11#2442, @turKer#0556 for the translations! And thanks to @Ryūjin#3999 for the peaceful design!


Do you remember the incidents that were mentioned previously? It seems that there is a little rascal who is causing some disturbances and delays, but hey, here we are! The show must go on...


Now entering this cozy house, a pleasant place that seems to be a bit messy. Lots of sketches, designs, digital paintings... and screams of rage ringing through the halls. Dressed in his elegant and festive Christmas outfit, the owner of the place was so ready to celebrate the end of the year... but is slightly frustrated that his designs aren't working. It's time to try to cheer him up a bit with our traditional emoji contest!


Rules:

• Create an original emoji that is related to Banano in some way.

• It can be an adaptation of an existing emoji or an original creation.

• Must fit into a square and must be an emoji. (Yes, we don't want images, memes, stock images, or anything that is not considered an emoji). Keep in mind the typical display sizes of emojis when creating your own —  lots of details that look great in a large image may not show up when in “emoji size”.

• We will accept any style. So if your design style “doesn't fit” with the current emojis, let your creativity fly and give us an emoji that deserves to be part of our server.

• Submit your entries before deadline, to the #🔥-contest-submissions channel on Banano Discord using the hashtag #CozyEmoji

• You may submit unlimited entries, but will only receive prizes for your highest voted submission. All submissions have the potential to be included in the WINTER BANGO.


Prizes:

1st Place: 6666 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

2nd Place: 4200 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

3rd Place: 2420 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)


+ Ban prizes available for participants with valid entries.

+ cryptomonKeys NFTs for the best creations.

+ cryptomonKeys monKeystacks for winners and participants.

+ secret rewards.


If you have questions please contact @Madeleine#5506, @eroshi#5005 or @Vipeholmskolan#6599


Deadline: December 17th, 03:59 UTC.


This event is open to everyone (you don't need the Citizen role on the Banano Discord server to participate). The jury may disqualify any entry that doesn't meet the requirements, at our discretion.

[Sự kiện] Cuộc thi thiết kế emoji ấm cúng


Cảm ơn @Ryūjin#3999 vì thiết kế yên bình!


Bạn còn nhớ những sự cố được nhắc đến lần trước không? Có vẻ như kẻ xấu đang gây ra xáo trộn và chậm trễ, nhưng này, chúng ta đây rồi! Buổi trình diễn phải tiếp tục…


Bước vào ngôi nhà ấm cúng này, một nơi dễ chịu nhưng có vẻ hơi bừa bộn. Rất nhiều bản phác thảo, thiết kế, tranh kỹ thuật số... và những tiếng la hét giận dữ vang khắp các sảnh. Khoác lên mình bộ trang phục Giáng sinh sang trọng và đậm chất lễ hội, chủ nhân của nơi này đã rất sẵn sàng để tổ chức lễ liên hoan cuối năm... nhưng hơi thất vọng vì thiết kế của mình không hiệu quả. Đã đến lúc cố gắng làm anh ấy vui lên một chút với cuộc thi thiết kế biểu tượng cảm xúc truyền thống!


Luật:

• Tạo emoji có liên quan đến Banano • Bạn có thể tạo emoji dựa trên emoji Banano có từ trước hoặc tạo mới hoàn toàn. • Phải vừa một ô vuông (tỉ lệ 1:1) và bắt buộc phải là emoji. (Đừng nộp hình ảnh bình thường, meme, ảnh stock hoặc những cái gì không phải emoji). Chú ý đến kích thước của ảnh và tỉ lệ khi bạn tạo emoji - có nhiều chi tiết trông rất đẹp ở khổ ảnh lớn nhưng lại khó nhìn khi để ở cỡ emoji. • Chúng tôi chấp nhận mọi phong cách sáng tác. Nếu emoji có sẵn không đủ đẳng cấp thì bạn có thể thoải mái sáng tạo một cái thật xịn, xứng đáng được làm một phần trong bộ sưu tập của chúng ta. Điền vào phiếu này. • Nộp bài dự thi trước hạn ở kênh #🔥-contest-submissions trên Discord Banano, kèm theo hashtag #CozyEmoji • Bạn không bị giới hạn số lượng bài dự thi, nhưng chỉ bài dự thi được đánh giá cao nhất của bạn được ghi nhận trao thưởng. Toàn bộ tác phẩm của bạn đều có cơ hội được chọn dùng cho WINTER BANGO.


Giải thưởng:

Giải nhất: 6666 Banano + monKeypack cryptomonKeys (phiên bản thứ 2) Giải nhì: 4200 Banano + monKeypack cryptomonKeys (phiên bản thứ 2) Giải ba: 2420 Banano + monKeypack cryptomonKeys(phiên bản thứ 2)


+ Phần thưởng Banano cho những người tham gia có bài dự thi hợp lệ. + cryptomonKeys cho những tác phẩm xuất sắc. + monKeystacks cryptomonKeys cho những người thắng cuộc và những người tham gia. + phần thưởng bí mật.


Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ @Madeleine#5506, @eroshi#5005 hoặc @Vipeholmskolan#6599

Hạn: Ngày 17 tháng 12, 03:59 UTC.


Sự kiện này dành cho tất cả mọi người (bạn không cần quyền công dân (Thẻ Citizens) trên Discord Banano để tham gia). Ban tổ chức có toàn quyền loại bỏ những bài dự thi không hợp lệ.

[EVENTO] Acogedor concurso de diseño de emojis


¡Gracias a @Ryūjin#3999 por el diseño tan lleno de paz!

¿Recuerdas los incidentes que se mencionaron anteriormente? Parece que hay un pequeño pillo que está causando algunos alborotos y retrasos, pero ¡hey, aquí estamos! El show debe continuar...

Ahora entrando a esta acogedora casa, un lugar placentero que parece estar un poco desordenado. Montones de bocetos, diseños, pinturas digitales... y gritos de rabia resonando por los pasillos. Vestido con su elegante y festivo atuendo navideño, el dueño del lugar estaba tan listo para celebrar el fin de año... pero está un poco frustrado porque sus diseños no funcionan. ¡Es hora de intentar animarlo un poco con nuestro tradicional concurso de emojis!

Reglas:

• Crea un emoji original que esté relacionado con Banano de alguna manera.

• Puede ser una adaptación de un emoji existente o una creación original.

• Sus dimensiones deben encajar bien en un cuadrado y debe ser un emoji. (Sí, no queremos imágenes, memes, imágenes de archivo o cualquier cosa que no se considere un emoji). Ten en cuenta los tamaños de visualización típicos de los emojis cuando crees los tuyos: es posible que muchos detalles que se ven geniales en una imagen grande no se muestran cuando están en "tamaño emoji".

• Aceptaremos cualquier estilo. Así que si tu estilo de diseño “no encaja” con los emojis actuales, deja volar tu creatividad y danos un emoji que merezca formar parte de nuestro servidor.

• Envía tus entradas antes de la fecha límite, al canal #🔥-contest-submissions en el servidor de Discord de Banano usando el hashtag #CozyEmoji

• Puedes enviar entradas ilimitadas, pero sólo recibirás premios por tu presentación mejor calificada. Todas las presentaciones tienen el potencial de ser incluidas en el WINTER BANGO.

Premios:

1er lugar: 6666 Banano + monKeypack de cryptomonKeys (2da Edición)

2do lugar: 4200 Banano + monKeypack de cryptomonKeys (2da Edición)

3er lugar: 2420 Banano + monKeypack de cryptomonKeys (2da Edición)

+ Premios en Banano disponibles para participantes con entradas válidas.

+ cryptomonKeys NFTs para las mejores creaciones.

+ cryptomonKeys monKeystacks para ganadores y participantes.

+ Recompensas secretas.

Si tienes preguntas, comunícate con @Madeleine#5506, @eroshi#5005 o @Vipeholmskolan#6599

Fecha límite: 17 de diciembre, 03:59 UTC 12:59 AM ARG - 16 de diciembre 11:59 PM VEN.

Este evento está abierto a todos (no necesitas el rol de Ciudadano en el servidor de Banano en Discord para participar). El jurado puede descalificar cualquier entrada que no cumpla con los requisitos, a nuestra discreción.

Уютный конкурс дизайна эмодзи


Спасибо @Ryūjin#3999 за умиротворяющий дизайн!


Вы помните инциденты, о которых упоминалось ранее? Кажется, есть маленький негодяй, который вызывает некоторые беспорядки и задержки, но эй, вот и мы! Шоу должно продолжаться...


Теперь входим в этот уютный дом, приятное место, которое кажется немного грязным. Множество набросков, рисунков, цифровых рисунков... и крики ярости, разносящиеся по залам. Одетый в свой элегантный и праздничный рождественский наряд, владелец заведения был так готов отпраздновать конец года... но немного расстроен тем, что его замыслы не работают. Пришло время попытаться немного развеселить его с помощью нашего традиционного конкурса смайликов!


Правила:

• Создайте оригинальный смайлик, который каким-то образом связан с Банано.

• Это может быть адаптация существующего смайлика или оригинальное творение.

• Должен вписываться в квадрат и должен быть смайликом. (Да, нам не нужны изображения, мемы, стоковые изображения и все, что не считается эмодзи). При создании собственных     помните о типичных размерах отображения смайликов — многие детали, которые отлично смотрятся на большом изображении, могут не отображаться в «размере смайликов».

• Мы примем любой стиль. Поэтому, если ваш стиль дизайна «не соответствует» текущим смайликам, дайте волю своему творчеству и дайте нам смайлик, который заслуживает того, чтобы быть частью нашего сервера.

• Отправьте свои работы до истечения срока на канале #🔥-contest-submissions на Banano Discord, используя хэштег #CozyEmoji.

• Вы можете подавать неограниченное количество заявок, но призы вы получите только за вашу работу, получившую наибольшее количество голосов. Все представленные материалы могут быть включены в ЗИМНИЙ БАНГО.


Призы:

1-е место: 6666 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2-е издание)

2-е место: 4200 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2-е издание)

3-е место: 2420 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2-е издание)


+ Бан призы доступны для участников с действительными заявками.

+ cryptomonKeys NFT за лучшие творения.

+ cryptomonKeys monKeystacks для победителей и участников.

+ секретные награды.


Если у вас есть вопросы, обращайтесь к @Madeleine#5506, @eroshi#5005 или @Vipeholmskolan#6599.


Крайний срок: 17 декабря, 03:59 UTC.


Это мероприятие открыто для всех (для участия вам не нужна роль гражданина на сервере Banano Discord). Жюри может по нашему усмотрению дисквалифицировать любую работу, которая не соответствует требованиям.

Gemütliche Emoji-Designs Wettbewerb


Danke an @Ryujin#3999 für das töfte Design.


Erinnerst du dich an die Vorfälle die mal erwähnt wurden? Es scheint, es gäbe einen kleinen Bengel, der für Verzögerungen sorgt. Aber hey, hier sind wir dennoch! The show must go on…


Nun sei willkommen im gemütlichen Hause, auch wen er etwas unordentlich erscheinen mag. Skizzen, Designs, digitale Zeichnungen und…Schreie voller Wut die durch den Flur hallen? ..egal..


Der Besitzer diese Hauses, in festlicher Kleidung angezogen, hat die die Feier zum Ende des Jahres eingeläutet, ist aber etwas frustran, dass seine Designs nicht funktionieren. Es ist wohl an der Zeit, ihm etwas Hilfe abzuleisten mit dem traditionellen Emoji-Wettbewerb!


Regeln:

· Erstelle einen eigenen Emoji, der einen Bezug zu Banano hat

· Es kann eine Abwandlung existierender Emojis sein

· Muss ein Quadrat und Emoji sein (wir akzeptieren keine Bilder, Memes, Stock-Fotos oder sonst etwas merkwürdiges). Denk daran, dass kleine Details auf solch einem kleinen Bildausschnitt schnell verloren gehen.

· Wir akzeptieren jeden Stil – also los, AUCH DEINER wird erwartet!

· Sende deine Kreation in folgenden Chanel auf dem Banano Discord-Server mit dem Hastag #CozyEmoji #🔥-contest-submissions

· Die kannst so viele Emojis einreichen, wie du willst, aber nur der beste wird mit Preisen versehen. Alle Emojis können beim Winter-Bango vorkommen.


Preise:

1. Platz: 6666 Banano + cryptomonKeys monKeypack

2. Platz: 4200 Banano + cryptomonKeys monKeypack

3. Platz: 2420 Banano + cryptomonKeys monKeypack


+ Ban-Preise für alle Teilnehmer mit gültigen Einsendungen.

+ cryptomonKeys NFTs für die besten Einsendungen

+ cryptomonKeys monKeystacks für Gewinner und Teilnehmer

+ geheime Geschenke.


Bei Fragen kannst du dich wenden an: @Madeleine#5506, @eroshi#5005, @Viperholmskolan#6599


Deadline: 17. Dezember 03.59 UTC


Das Event ist offen für alle (du brauchst keine Citizen-Rolle auf dem Banano Discord-Server).

Die Jury behält sich das Recht vor, Einsendungen nach eigenem Ermessen zu disqualifizieren.

[EVENTO] Concorso per la realizzazione di “cozy emoji”

Grazie a @Ryūjin#3999 per il disegno davvero tranquillizzante!

Ricordate gli incidenti di cui parlavamo tempo fa? Sembra ci sia un piccolo furfante che sta causando un po' di confusione e ritardi, ma hey, eccoci qui! Lo spettacolo deve continuare...

Stiamo entrando in una casa davvero accogliente, un luogo piacevole nonostante sembri essere un po' disordinato. Tra i tanti schizzi, disegni e dipinti digitali… delle urla di rabbia risuonano nei corridoi. Il proprietario dell’appartamento, vestito con il suo elegante e festoso abito natalizio, era in procinto di festeggiare la fine dell'anno... ma ora è leggermente frustrato dal fatto che i suoi progetti non funzionano.


È quindi ora di provare a tirarlo un po' su di morale con il nostro tradizionale concorso di emoji!

Regole:

• Crea un'emoji originale che sia in qualche modo legata a Banano.

• Può essere un adattamento di un emoji già esistente oppure una creazione originale.

• Le sue dimensioni devono rientrare in un quadrato e deve essere un'emoji (sì, non vogliamo immagini, meme, immagini di repertorio o qualsiasi altra cosa che non si qualifichi come emoji). Quando crei le tue emoji, ricordati che verranno visualizzate secondo le dimensioni tipiche delle emoji: molti dettagli che sembrano perfetti in un'immagine di grandi dimensioni potrebbero non venire visualizzati in "formato emoji".

• Accettiamo qualsiasi stile. Quindi, se il tuo stile di design "non si adatta" alle emoji attuali, lasciate volare la tua creatività e regalaci un'emoji che meriti di far parte del nostro server.

• Pubblica le tue creazioni prima della scadenza, sul canale #🔥-contest-submissions sul server discord di Banano usando l'hashtag #CozyEmoji.

• Puoi inviare un numero illimitato di emoji, ma riceverai i premi solo per quelle che verranno più votate. Ad ogni modo, tutti i lavori inviati possono essere inclusi nel prossimo BANGO invernale.

Premi:

- 1° posto: 6666 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2a edizione)

- 2° Posto: 4200 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2a Edizione)

- 3° Posto: 2420 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2a Edizione)

+ Premi in BAN disponibili per i partecipanti le cui creazioni saranno considerate valide.

+ cryptomonKeys NFT per le migliori creazioni.

+ cryptomonKeys monKeystacks per i vincitori e i partecipanti.

+ premi segreti.

Se avete domande, contattate @Madeleine#5506, @eroshi#5005 o @Vipeholmskolan#6599.

Scadenza: 17 dicembre, ore 03:59 UTC.

Questo evento è aperto a tutti (non è necessario avere la cittadinanza sul server Banano di Discord per poter partecipare). La giuria può squalificare a sua discrezione gli elaborati che non soddisfano i requisiti.

[Evento] Aconchegante Concurso de Design de Emojis


Obrigado a @Ryūjin#3999 pelo desenho tão cheio de paz interior!


Você se lembra dos incidentes que foram mencionados anteriormente? Parece que tem um malandro que está causando alguns transtornos e atrasos, mas ei, aqui estamos nós! O show tem que continuar…


Agora entrando nesta casa aconchegante, um lugar agradável que parece estar um pouco bagunçado. Muitos esboços, desenhos, artes digitais... e gritos de raiva ecoando pelos corredores. Vestido com sua roupa elegante e festiva de Natal, o dono do lugar estava tão pronto para comemorar o fim do ano... mas está um pouco frustrado porque seus projetos não estão indo pra frente. É hora de tentar animá-lo um pouco com nosso tradicional concurso de emojis!


Regras:

• Crie um emoji original relacionado de alguma forma com a Banano.

• Pode ser uma adaptação de um emoji existente ou uma criação original.

• Deve caber em um quadrado e deve ser um emoji. (Sim, não queremos imagens, memes, imagens de estoque ou qualquer coisa que não seja considerada um emoji). Lembre-se dos tamanhos típicos de exibição de emojis ao criar os seus próprios - muitos detalhes que ficam ótimos em uma imagem grande podem não aparecer quando estão em "tamanho de emoji".

• Aceitamos qualquer estilo. Portanto, se o seu estilo de design “não se encaixa” com os emojis atuais, solte a criatividade e nos dê um emoji que mereça fazer parte do nosso servidor.

• Envie suas inscrições antes do prazo final, para o canal #🔥-contest-submissions no Discord da Banano usando a hashtag #CozyEmoji

• Você pode enviar quantas inscrições quiser, mas só receberá prêmios pelo seu emoji mais votado. Todos os envios têm potencial para serem incluídos no WINTER BANGO.


Prêmios:

1º Lugar: 6666 Banano’s + cryptomonKeys monKeypack (2ª Edição)

2º Lugar: 4200 Banano’s + cryptomonKeys monKeypack (2ª Edição)

3º Lugar: 2420 Banano’s + cryptomonKeys monKeypack (2ª Edição)


+ Prêmios de Banano disponíveis para participantes com inscrições válidas.

+ NFTs cryptomonKeys para as melhores criações.

+ cryptomonKeys monKeystacks para vencedores e participantes.

+ recompensas secretas.


Se você tiver dúvidas, entre em contato com @Madeleine#5506, @eroshi#5005 ou @Vipeholmskolan#6599


Prazo final: 17 de dezembro, 00:59 UTC.


Este evento é aberto a todos (você não precisa ter cidadania no servidor da Banano no Discord para participar). O júri pode desqualificar qualquer inscrição que não atenda aos requisitos, a nosso critério.

[Etkinlik] Rahat Emoji Tasarım Yarışması


Daha önce bahsedilen olayları hatırlıyor musunuz? Görünüşe göre bazı karışıklıklara ve gecikmelere neden olan küçük bir afacan var, ama hey, işte buradayız! Şov devam etmeli...


Şimdi bu sıcacık eve giriyoruz, biraz dağınık gibi görünen hoş bir yer. Bir sürü eskiz, tasarım, dijital tablo... ve koridorlar öfke çığlıklarıyla çınlıyor. Zarif ve şenliğe yakışır Noel kıyafeti giymiş olan mekanın sahibi, yıl sonunu kutlamaya çok hazır... ama tasarımları işe yaramadığı için biraz hayal kırıklığına uğradı. Geleneksel emoji yarışmamızla onu biraz neşelendirmenin zamanı geldi!


Kurallar:

• Bir şekilde Banano ile ilgili orijinal bir emoji oluşturun.

• Mevcut bir emojinin uyarlaması veya orijinal bir tasarı olabilir.

• Bir kareye sığmalı ve bir emoji olmalıdır. (Evet, resimler, memeler, hazır resimler veya emoji olarak kabul edilmeyen herhangi bir şey istemiyoruz). Kendi  emojinizi oluştururken emojilerin tipik görüntü boyutlarını aklınızda bulundurun. Büyük bir resimde harika görünen pek çok ayrıntı "emoji boyutunda" görünmeyebilir.

• Herhangi bir stili kabul edeceğiz. Bu nedenle, tasarım stiliniz mevcut emojilere "uymuyorsa", yaratıcılığınızı serbest bırakın ve bize sunucumuzun bir parçası olmayı hak eden bir emoji verin.

• Katılımlarınızı son teslim tarihinden önce #CozyEmoji etiketini kullanarak Banano Discord'daki #🔥-contest-submissions kanalına gönderin.

• Sınırsız giriş yapabilirsiniz, ancak yalnızca en yüksek oyu alan gönderiminiz için ödül alacaksınız. Tüm gönderimler, WINTER BANGO'ya dahil edilme potansiyeline sahiptir.


Ödüller:

• 1. Sıra: 6666 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2. Nesil)

• 2. Sıra: 4200 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2. Nesil)

• 3. Sıra: 2420 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2. Nesil)


+ Geçerli girişleri olan katılımcılar için Banano ödülleri mevcuttur.

+ En iyi kreasyonlar için cryptomonKeys NFT'leri.

+ Kazananlar ve katılımcılar için cryptomonKeys monKeystackleri.

+ Gizli ödüller.


Sorularınız varsa lütfen @Madeleine#5506, @eroshi#5005 veya @Vipeholmskolan#6599 ile iletişime geçin.


Son tarih: 17 Aralık 03:59 UTC.


Bu etkinlik herkese açıktır (katılmak için Banano Discord sunucusunda Vatandaş (Citizen) rolüne ihtiyacınız yoktur). Jüri, kendi takdirine bağlı olarak, gereklilikleri karşılamayan herhangi bir girişi diskalifiye edebilir.

[Event] Aaraamadaayak Emoji Design Pratiyogita


Kya aapko ve ghatanae yaad hain jinaka ullekh pahale kiya gaya tha? Aisa lagta hai ki koi badmaash hai jo kuchh gadabadee aur deree kar raha hai, lekin hum yahan hain! kaaryakram chalate rahana chaahie...


Ab is aaraamadaayak ghar mein pravesh karate hue, ek sukhad sthaan jo thoda ganda lagata hai. bahut saare rekhachitra, design, digital painting... aur hall ke maadhyam se bajane vaalee krodh kee cheekhen. Apne suruchipoorn aur utsavapoorn Christmas poshaak pahane, jagah ka maalik saal ke ant ka jashn manaane ke lie itna taiyaar tha... lekin thoda niraash hai ki usake design kaam nahin kar rahe hain. Yeh hamaare paaramparik emoji pratiyogita ke saath use thoda khush karane ka prayaas karane ka samay hai!


Niyam:


• Ek original Emoji banaen jo kisee tarah se Banano se sambandhit ho.


• Yah maujooda Emoji ya original rachana ka anukoolan ho sakta hai.


• Ek chokor mein fit hona chahiye aur ek Emoji hona chahiye. (haan, hamen chhaviyaan, memes, stock image ya aisee koi bhi cheez nahi chahiye jise emoji nahi mana jata hai). apane svayan ke —  banaate samay Emoji ke saamaany pradarshan aakaaron ko dhyaan mein rakhen badee chhavi mein bahut saare vivaran jo "Emoji aakaar" mein dekhai nahin de sakate hain.


• Ham kisi bhi shailee ko sveekaar karenge. Isalie yadi aapakee design shailee vartamaan Emoji ke saath "fit nahin" hotee hai, to apanee rachanaatmakata ko udaan bharane den aur hamen ek Emoji de jo hamaare sarvar ka hissa banane ke yogy ho.• Banano discord par #🔥-contest-submissions channel par hashtag #cozyemoji ka upayog karake samay seema se pahale apanee pravishtiyaan jama karen.


• Aap aseemit pravishtiyaan submit kar sakate hain, lekin aapako keval apane uchchatam vot submission ke lie puraskaar praapt honge. Sabhee submission mein winter bango mein shaamil hone ki shamata hai.


Inaam:

1st Place: 6666 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

2nd Place: 4200 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)

3rd Place: 2420 Banano + cryptomonKeys monKeypack (2nd Edition)


+ Vaidh entries ke liye Ban inaam.

+ cryptomonKeys NFTs sabse achi rachnao ke liye.

+ Vijeto aur pratiyogio ke liye cryptomonKeys monKeystacks.

+ Khufiya inaam.


Agar aapke pass koi sawal hai to kripiya @Madeleine#5506, @eroshi#5005 ya @Vipeholmskolan#6599 se sampark kare.


Deadline: December 17th, 03:59 UTC.


This event is open to everyone (you don't need the Citizen role on the Banano Discord server to participate). The jury may disqualify any entry that doesn't meet the requirements, at our discretion.


Yeh event sabhi ke liye khula hai (bhaag lene ke lie aapako banano discord server par nagarik bhumika ki avashyakta nahi hai). Jury apne vivek par kisi bhi pravishti ko ayogy ghoshit kar sakati hai jo aavashyakataon ko poora nahin karatee hai.


523 views0 comments

Comments


bottom of page