top of page

[Event] Toadstool Events Presents: FIFA World Cup 2022

Updated: Nov 13, 2022


Thanks to @Very cute cat#6275, @WhiteFlag#7553, @Vikito#7428, @udinccc#9589, @peug#1120, @Akenzen#5319, @Sergio_io#6107, @TIMT#9884, @ispan#7928 and @turKer#0556 for the translations! And thanks to @Ryūjin#3999 for the for the blazing hot and sandastic design! Our monkeys have spent the year making predictions in movies, series, music and more, and the time has come to bring the sports fans. The Toadstool Events closes its season with the most important sporting event of the year, the FIFA World Cup.


32 teams (wen Banano Republic team) will travel to Qatar to fight for the cup in 64 matches that will have all the jungles buzzing with excitement. So fill out the form carefully and let the yellow formula guide you on your way.


Win $BAN every time your team wins! The more you get right, the higher your chance of also taking home one of our Top 3 Prizes!


Prizes

1st Place: 9000 BAN + Rare cryptomonKey

2nd Place: 6000 BAN + Rare cryptomonKey

3rd Place: 3000 BAN + Rare cryptomonKey


+ Bansplits for EVERY MATCH!

+ cryptomonKeys NFT for the top places and some extra for special positions!

+ Exclusive cryptomonKeys monKeystack NFT for all the participants!


But hey! That can’t be all, right? We will also give special prizes for:


Top Score predictor: Award for the user who predict the most correct scores, 1–1, 2–1, 0–0, etc. Top “Hard” Results predictor: Award for the user who predict correctly the most “hard to predict” results, winner or tie.


Since some games are “hard” to predict, they will have double points. Which are those matches? You’ll see them in the form (2 Points)…


Rules (Please read carefully)


• Register for the event BEFORE the deadline (November 20th, 03:59 UTC) by filling out this form.

If you are not yet a Banano Discord citizen you won’t be able to participate, so avoid a penalty and sit this one out.

• The first form is divided into Groups.

• In each section you will find all the matches of those groups and you must select a winning team or tie.

• You must also select the number of goals that each team will score in each match, according to the chosen result.

• Check that you have marked everything before moving on to the next section.

• You will receive a copy in your email with your answers.

You can only fill out the form once! So make sure you fill out everything correctly.

Note #1: If you want to participate for cryptomonKeys and monkeystacks NFTs prizes you must have a Wax wallet. Click here for video on how to get a free Wax wallet using Anchor and AtomicHub.


Note #2: The event is divided into two stages: Group phase and knockout stage. Keep an eye on the event room channel and the Daily Peel because you will only have 24 hours to fill out the form for the knockout phase.


Note #3: There will be three trivias taking place on the Banano and cryptomonKeys servers, hosted by @Toon Gray#2233, which will be announced in the next few days.


Any questions? Feel free to contact @Phantoad#4762 at Banano Discord.


This event is for Banano Discord Citizens only

[Event] Toadstool Events xin giới thiệu: FIFA World Cup 2022


Cảm ơn @Ryūjin#3999 vì thiết kế nóng bỏng và tuyệt vời!


Những chú khỉ của chúng ta đã dành cả năm để đưa ra những dự đoán trong các bộ phim, loạt phim, âm nhạc và hơn thế nữa, và đã đến lúc cho những người hâm mộ thể thao. Toadstool Events khép lại mùa sự kiện với sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm: FIFA World Cup.


32 đội (khi nào thì có đội Cộng hòa Banano) sẽ đến Qatar để tranh cúp trong 64 trận đấu, khiến mọi khu rừng xôn xao vì phấn khích. Vì vậy, hãy điền vào biểu mẫu một cách cẩn thận và để công thức màu vàng dẫn đường cho bạn.


Bạn được thưởng Banano mỗi lần đội bạn chọn thắng! Càng đoán đúng nhiều, bạn càng có cơ hội rinh về những phần quà thật hấp dẫn cho những người về hạng 3 của chúng tôi!


Phần thưởng

Giải nhất: 9000 BAN + cryptomonKey rare Giải nhì: 6000 BAN + cryptomonKey rare Giải ba: 3000 BAN + cryptomonKey rare


+ Chia Banano cho MỌI GIẢI THƯỞNG! + NFT cryptomonKey cho những ai có thứ hạng cao và cả những thứ hạng đặc biệt! + NFT monKeystack cho tất cả những người tham dự!


Mà này! Không phải mỗi thế đâu, phải không? Chúng tôi cũng sẽ trao những phần thưởng đặc biệt cho:


Người đoán tỉ số chuẩn nhất: Trao cho người đoán tỉ số chuẩn nhất: 1-1, 2-1, 0-0,... Người đoán tỉ số “khó đỡ” nhất: Trao cho người đoán đúng những tỉ số “khó đoán trước” nhất: thắng hoặc hoà.


Thể lệ (Xin hãy đọc kỹ):

• Đăng ký tham gia sự kiện TRƯỚC hạn (10 giờ 59 phút, Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 - giờ Việt Nam) bằng phiếu này. Nếu bạn chưa phải công dân trên Discord (Citizens)(có thẻ Citizens), bạn không có quyền tham gia sự kiện này, vậy nên đừng điền vào phiếu để tránh bị phạt. • Phiếu đầu tiên được chia thành từng đội. • Trong mỗi mục, bạn sẽ thấy các trận của từng đội và bạn phải chọn một đội thắng, hoặc hoà. • Bạn cũng phải chọn số bàn thắng mà mỗi đội sẽ ghi được trong mỗi trận đấu, theo kết quả đã chọn. • Kiểm tra kĩ để tránh bỏ sót trước khi chuyển đến phần tiếp theo của phiếu. • Bạn sẽ nhận được một bản sao phần trả lời của mình qua thư điện tử. Bạn chỉ được điền phiếu một lần! Hãy chắc chắn rằng bạn đã điền mọi thứ chính xác.


Lưu ý #1: Nếu bạn muốn nhận giải thưởng NFT cryptomonKeys và monkeystacks, bạn phải có ví Wax. Xem video này để biết cách tạo ví Wax miễn phí với Anchor và AtomicHub.

Lưu ý #2: Sự kiện này được chia thành hai giai đoạn: Vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Hãy theo dõi kênh phòng sự kiện và Daily Peel vì bạn sẽ chỉ có 24 giờ để điền vào biểu mẫu cho giai đoạn vòng loại trực tiếp.

Lưu ý #3: Sẽ có ba trò chơi câu đố được tổ chức trong máy chủ Banano và cryptomonKeys, được tổ chức bởi @Toon Gray#2233, những sự kiện này sẽ được thông báo trong vài ngày tới.


Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ @Phantoad#4762 qua Discord Banano.


Sự kiện này chỉ dành cho công dân Discord Banano

[Evento] Toadstool Events Presenta: Copa Mundial de la FIFA 2022


¡Gracias a @Ryūjin#3999 por el diseño ardiente y arenoso!


Nuestros monitos se han pasado el año haciendo predicciones en películas, series, música y más, y ha llegado el momento de traer a los aficionados al deporte. Toadstool Events cierra su temporada con el evento deportivo más importante del año, la Copa Mundial de la FIFA.

32 equipos (wen el equipo de la República de Banano) viajarán a Qatar para luchar por la copa en 64 partidos que harán vibrar de emoción a todas las junglas. Así que completa el formulario cuidadosamente y deja que la “Yellow formula” te guíe en su camino.

¡Gana $BAN cada vez que tu equipo gana! ¡Cuanto más aciertes, mayores serán tus posibilidades de llevarte uno de nuestros 3 premios principales!

Premios

1er lugar : 9000 BAN + CryptomonKeys Rara

2do lugar : 6000 BAN + CryptomonKeys Rara

3er lugar : 3000 BAN + CryptomonKeys Rara

+ ¡Bansplits para CADA PARTIDO!

+ ¡NFTs de cryptomonKeys para los primeros lugares y algunos extra para posiciones especiales!

+ cryptomonKeys monKeystack exclusivo para todos los participantes!

¡Pero hey! Eso no puede ser todo, ¿verdad? También daremos premios especiales para:

Top predictor de marcador: premio para el usuario que prediga la mayor cantidad de marcadores correctos, 1-1, 2-1, 0-0, etc.


Top predictor de resultados "difíciles": premio para el usuario que prediga correctamente los resultados más "difíciles de predecir", ganador o empate.

Dado que algunos juegos son "difíciles" de predecir, tendrán el doble de puntos. ¿Cuáles son esos partidos? Los verás en el formulario (2 Puntos)…

Reglas (Por favor lee atentamente)

• Regístrate para el evento ANTES de la fecha límite ( 19 de noviembre, 11:59 PM VEN - 20 de noviembre, 03:59 UTC - 12:59 AM ARG) llenando este formulario.

Si aún no eres ciudadano de Banano Discord, no podrás participar, así que evita una penalización y no te quedes fuera.

• El primer formulario se divide en Grupos.

• En cada sección encontrarás todos los partidos de esos grupos y deberás seleccionar un equipo ganador o empate.

• También deberás seleccionar el número de goles que marcará cada equipo en cada partido, según el resultado elegido.

• Comprueba que has marcado todo antes de pasar al siguiente apartado.

• Recibirás una copia en tu correo electrónico con tus respuestas.

¡Solo puede completar el formulario una vez! Así que asegúrate de completar todo correctamente.

Nota #1: si deseas participar por los premios de cryptomonKeys y monkeystacks NFT, debes tener una billetera Wax. Clic aquí para ver videos sobre cómo obtener una billetera Wax gratis usando Anchor y AtomicHub.

Nota #2: El evento se divide en dos etapas: fase de grupos y fase eliminatoria. Mantente atento al canal event room y al Daily Peel porque solo tendrás 24 horas para rellenar el formulario de la fase eliminatoria.

Nota #3: Habrá tres trivias en los servidores de Banano y cryptomonKeys, alojados por @Toon Gray#2233, que se anunciarán en los próximos días.

¿Alguna pregunta? No dudes en ponerse en contacto con @Phantoad#4762 en Banano Discord.

Este evento es solo para ciudadanos de Banano Discord

[Event] Toadstool Eventos Apresenta: Copa do Mundo FIFA 2022

De cara, vamos bater palmas pro @Ryūjin#3999 pela imagenzinha bantástica pro evento! Vamos, pois ficou TOP!


Nossos macacos passaram o ano inteiro fazendo previsões em filmes, séries, músicas e muito mais, e agora chegou a hora dos fãs de esporte darem o ar da graça. Os Eventos Toadstool fecham o ano de um jeito que não poderia ser diferente, com o maior evento esportivo do mundo: a Copa do Mundo FIFA.


32 seleções (inclusive, wen seleção da Republica da Banano disputando a Copa?) irão viajar até o Catar brigar pela taça em 64 partidas, que irão mexer com todas as nossas Selvas com puro deleite e cerveja de banana. Então, preencha o formulário com muito cuidado e deixe a fórmula amarela guiar o seu caminho.


Ganhe $BAN todas as vezes que seu time vencer! Quanto mais você acertar, maiores as suas chances de levar um premio do nosso Top 3!

Prêmios

1o lugar: 9000 BAN + Rare cryptomonKey

2o lugar: 6000 BAN + Rare cryptomonKey

3o lugar: 3000 BAN + Rare cryptomonKey


+ Bansplits e chuvas em TODOS OS JOGOS!

+ NFT da cryptomonKeys pros melhores colocados e algumas extras para posições especiais!

+ NFT cryptomonKeys monKeystack Exclusiva para todos os participantes!


Mas assim, isso não pode ser tudo, certo? Acertou mizeravi, também vamos dar premios especiais para:


O maior acertador: Premio pro usuário que acertar mais placares, 1-1, 2-1, 0-0, etc.

Acertador dos jogos mais "difíceis": Premio pro usuário que acertar o maior número de partidas "difíceis de acertar”, vencedor ou empate


Sempre tem alguns jogos que são “difíceis” de acertar, então a pontuação deles vai ser dobrada. E quais são essas partidas? Você as verá no formulário (2 pontos)...Regrass (Favor ler atentamente)


• Se registre pro evento ANTES do prazo final (20 de novembro, às 00:59 no horário de Brasília) preenchendo este formulário.

Você não poderá participar do evento se você não for um cidadão no Discord da Banano, então melhor evitar essa falta boba porque o VAR está de olho e você pode levar um cartão vermelho.

• O primeiro formulário é divido entre Grupos

• Em cada seção, você vai encontrar as partidas de cada grupo e deve selecionar o time que você acha que vai vencer, ou se você acha que dará empate.

• Você também deve selecionar o número de gols de cada time em cada partida, de acordo com o resultado que você escolher.

• Confira se você marcou tudo certinho antes de mudar de seção.

• Você vai receber uma cópia com suas respostas em seu e-mail.

Você só pode preencher o formulário uma vez! Então checa e re-checa se você preencheu tudo corretamente.


Nota #1: Se você quiser participar dos prêmios de NFTs da cryptomonkeys e monkeystacks, voce PRECISA ter uma carteira de Wax. Clique aqui que esse video mostra como conseguir uma de graça usando a Anchor e a Atomic Hub


Nota #2: Esse evento é dividido em duas partes: Fase de Grupos e Fase Mata-mata. Fique de olho no canal de eventos e no Daily Peel porque voce só vai ter 24 horas pra completar o formulário da fase de mata-mata


Note #3: Vao fazer 3 trivias (jogo de perguntas e respostas) nos servidores da Banano e da cryptomonKeys no Discord, o apresentador será o @Toon Gray#2233, e as datas serão anunciadas nos próximos dias.


Ainda com dúvidas? Fique a vontade para contatar o @Phantoad#4762 no discord da Banano.


O evento é exclusivo para cidadãos da Banano.

[Event] Toadstool Events Presents: FIFA World Cup 2022

Para Monkeys kita sudah menghabiskan tahun ini dengan membuat prediksi terkait film, serial, musik, dan lainnya, dan sekarang waktunya untuk mengajak para penggemar olahraga. The Toadstool Events akan menutup musim ini dengan acara olahraga terpenting tahun ini, Piala Dunia FIFA.


32 Tim (kapan Tim Banano Republic ikut serta?) akan berangkat ke Qatar untuk memperebutkan piala dalam 64 pertandingan yang akan membuat semua hutan ramai dengan kegembiraan. Jadi, isilah formulir dengan hati-hati dan biarkan The Yellow Formula memandu perjalananmu.


Dapatkan $BAN setiap kali tim mu menang! Semakin banyak kamu menebak dengan benar, semakin tinggi peluang mu untuk membawa pulang 3 Hadiah Teratas!


Hadiah

Juara Ke-1: 9000 BAN + Rare cryptomonKey

Juara Ke-2: 6000 BAN + Rare cryptomonKey

Juara Ke-3: 3000 BAN + Rare cryptomonKey


+ Bansplits untuk SETIAP PERTANDINGAN!

+ NFT cryptomonKey untuk peserta teratas dan hadiah tambahan untuk posisi spesial!

+ NFT cryptomonKeys monKeystack eksklusif untuk seluruh peserta!


Tapi, bukan hanya itu, kan? Kita juga akan memberi hadiah spesial kepada:


Top Score predictor: Gelar untuk peserta yang paling banyak menebak skor dengan benar, 1-1, 2-1, 0-0, dan sebagainya.

Top “Hard” Results predictor: Gelar untuk peserta yang menebak hasil dari “pertandingan yang sulit diprediksi”, baik itu menang, ataupun seri.


Karena sebagian pertandingan sulit untuk diprediksi, pertandingan tersebut bernilai poin ganda. Pertandingan mana saja yang sulit diprediksi? Kamu bisa melihat daftarnya di formulir terlampir (bertuliskan 2 poin).


Aturan (bacalah dengan seksama)

 • Mendaftarlah SEBELUM batas akhir (Tanggal 20 November, pukul 03:59 UTC / 10:59 WIB) dengan mengisi form ini.

 • Jika kamu belum memiliki role citizen pada Server Discord Banano, kamu tidak bisa mengikuti acara ini, jadi jangan mengisi form tersebut untuk menghindari hukuman.

 • Formulir pertama dibagi menjadi beberapa grup.

 • Pada setiap bagian, kamu akan menemukan seluruh pertandingan pada grup tersebut, dan kamu harus memilih tim yang kamu prediksi akan menang atau seri.

 • Kamu juga harus memilih jumlah gol pada setiap pertandingan, sesuai dengan tebakan pertandingan mu.

 • Periksa dan pastikan kamu sudah mengisi semuanya sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya.

 • Kamu akan memperoleh email yang berisi tebakanmu pada formulir tersebut.

 • Kamu hanya bisa mengisi formulir satu kali! Jadi, pastikan kamu mengisi semuanya dengan benar.


Catatan #1: Jika kamu ingin memperoleh NFT cryptomonKeys dan monkeystacks, kamu harus memiliki alamat akun Wax, Klik tautan ini untuk melihat video panduan memperoleh akun Wax dengan gratis menggunakan Anchor dan AtomicHub.


Catatan #2: Acara ini dibagi menjadi dua tahapan: fase grup dan sistem gugur. Pantau terus kanal event-room dan Daily-Peel karena kamu hanya punya 24 jam untuk mengisi formulir pada sistem gugur.


Catatan #3: Akan ada tiga trivia pada server Banano dan cryptomonKeys, dibawakan oleh @Toon Gray#2233, yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.


Ada pertanyaan? Silahkan hubungi @Phantoad#4762 pada server Discord banano.


Acara ini hanya untuk Citizen pada Server Discord Banano

[Événement] Toadstool Events présente la Coupe du Monde de la FIFA 2022


Merci à @Ryūjin#3999 pour le design flamboyant !


Nos singes ont passé l'année à faire des prédictions sur les films, les séries, la musique et bien d'autres choses encore, et le moment est venu de faire venir les fans de sport. The Toadstool Events clôture sa saison avec l'événement sportif le plus important de l'année, la Coupe du monde de la FIFA.


32 équipes (dont celle de la République de Banano) se rendront au Qatar pour se disputer la coupe en 64 matches qui feront vibrer toutes les jungles. Alors remplissez soigneusement le formulaire et laissez la formule jaune vous guider sur votre chemin.


Gagnez des $BAN chaque fois que votre équipe gagne ! Plus vous aurez de bonnes réponses, plus vous aurez de chances de remporter l'un de nos trois principaux prix !


Prix

1ère place : 9000 BAN + Cryptomonkey rare

2ème place : 6000 BAN + Cryptomonkey rare

3ème place : 3000 BAN + Cryptomonkey rare


+ Distribution de $BAN a CHAQUE MATCH !

+ NFT cryptomonKeys pour les premières places et quelques extra pour les positions spéciales !

+ CryptomonKeys monKeystack NFT exclusif pour tous les participants !


Mais bon ! Cela ne peut pas être tout, n'est-ce pas ? Nous allons aussi donner des prix spéciaux pour :


Le meilleur pronostiqueur de score : Prix pour l'utilisateur qui a prédit le plus de scores corrects, 1-1, 2-1, 0-0, etc.

Meilleur prédicteur de résultats "difficiles" : Prix pour l'utilisateur qui a prédit correctement le plus de résultats "difficiles à prédire", gagnant ou ex aequo.


Comme certains matchs sont "difficiles" à prédire, ils auront des points doubles. Quels sont ces matchs ? Vous les verrez sous la forme (2 Points)...

Règles (Veuillez lire attentivement)


Règles (Merci de lire attentivement)

- Inscrivez-vous à l'événement AVANT la date limite (20 novembre, 03:59 UTC) en remplissant ce formulaire.

- Si vous n'êtes pas encore un citoyen du Discord Banano, vous ne pourrez pas participer, alors évitez une pénalité et restez en dehors de cet événement.

- Le premier formulaire est divisé en groupes.

- Dans chaque section, vous trouverez tous les matchs de ces groupes et vous devez sélectionner une équipe gagnante ou ex-aequo.

- Vous devez également sélectionner le nombre de buts que chaque équipe marquera dans chaque match, en fonction du résultat choisi.

- Vérifiez que vous avez tout coché avant de passer à la section suivante.

- Vous recevrez une copie dans un e-mail avec vos réponses.

- Vous ne pouvez remplir le formulaire qu'une seule fois ! Veillez donc à tout remplir correctement.


Note #1 : Si vous voulez participer pour avoir des cryptomonkeys et monkeystacks, vous devez avoir un portefeuille Wax. Cliquez ici pour voir la vidéo sur la façon d'obtenir un portefeuille Wax gratuit en utilisant Anchor et AtomicHub.


Note #2 : L'événement est divisé en deux étapes : La phase de groupe et la phase d'élimination directe. Gardez un œil sur le canal de la salle d'événement et sur le Journal Quotidien car vous n'aurez que 24 heures pour remplir le formulaire pour la phase d'élimination directe.


Note #3 : Il y aura trois trivias qui auront lieu sur les serveurs Banano et cryptomonKeys, hébergés par @Toon Gray#2233, qui seront annoncés dans les prochains jours.


Des questions ? N'hésitez pas à contacter @Phantoad#4762 sur le Discord de Banano.


Cet événement est réservé aux citoyens de Banano Discord.

[Evento] Toadstool Events Presenta: Coppa del mondo FIFA 2022

Grazie a @Ryūjin#3999 per il design infuocato e grintoso!

Le nostre scimmiette hanno passato l'anno a fare pronostici su film, serie, musica e altro ancora, ed ora è il momento di coinvolgere anche i fan dello sport. Toadstool Events chiude la sua stagione con il più grande evento sportivo dell'anno, la Coppa del Mondo FIFA.

32 squadre (compresa quella della Repubblica delle Banane) si recheranno in Qatar per contendersi la coppa in 64 partite che appassioneranno tutte le giungle. Compilate quindi con cura il modulo e lasciatevi guidare dal potere della "formula gialla"!

Vinci $BAN ogni volta che la tua squadra vince! Più ne indovini, più possibilità hai di vincere uno dei nostri 3 premi principali!

Premi

1° premio: 9000 BAN + CryptomonKey NFT rara

2° premio: 6000 BAN + CryptomonKey NFT rara

3° premio: 3000 BAN + CryptomonKey NFT rara

+ Bansplits for per ogni partita!

+ cryptomonKeys NFT per le prime posizioni e alcuni extra per le posizioni speciali!

+ Un’esclusiva cryptomonKey NFT per tutti i partecipanti!

Ma ehi! Non può essere tutto qui, vero? Verranno infatti assegnati premi speciali per:

Top Score predictor: Premio per l'utente che ha previsto il maggior numero di punteggi corretti, 1-1, 2-1, 0-0, ecc.

Top “Hard” Results predictor: Premio per l'utente che ha previsto correttamente il maggior numero di risultati "difficili da prognosticare", vincitore o pareggio.

Poiché i risultati di alcune partite sono "difficili" da indovinare, queste partite varranno doppio. Quali sono queste partite? Lo scoprirete all’interno del form (2 Points)...

Regole (da leggere attentamente)

 • Registrati all'evento PRIMA della scadenza (20 novembre, 03:59 UTC) compilando questo modulo.

 • Se non sei ancora un cittadino del server Banano di Discord non potrai partecipare. Per non incorrere in una penalità, non partecipare a questo evento

 • Il primo modulo è diviso in Gruppi.

 • In ogni sezione troverai tutte le partite di quei gruppi e dovrai selezionare la squadra che reputi vincente, oppure selezionare “pareggio”.

 • Dovrai anche indicare il numero di gol che ogni squadra segnerà in ogni partita, in base al risultato scelto.

 • Controlla di aver segnato tutto prima di passare alla sezione successiva.

 • Riceverai una copia delle tue risposte via e-mail.

 • È possibile compilare il modulo solo una volta! Assicurati quindi di aver compilato tutto correttamente.

Nota #1: se vuoi concorrere per i premi cryptomonKeys NFT e monkeystacks, devi avere un portafoglio Wax. Clicca qui per vedere un video su come ottenere un portafoglio Wax gratuito utilizzando Anchor e AtomicHub.


Nota #2: L'evento è diviso in due fasi: Fase a gironi e fase a eliminazione diretta. Tieni d'occhio il canale “event room” e il Daily Peel perché avrai solo 24 ore per compilare il modulo per la fase a eliminazione diretta.


Nota #3: Ci saranno tre quiz che si svolgeranno sui server Banano e cryptomonKeys, condotti da @Toon Gray#2233, che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Domande? Sentitevi liberi di contattare @Phantoad#4762 su Banano Discord.


Questo evento è riservato agli utenti che hanno la cittadinanza sul server Banano di Discord.

[Event] Toadstool Event Präsentiert: FIFA Weltmeisterschaft 2022


Vielen, lieben Dank an @Ryūjin#3999 für das knorke Design.


Unsere Affen haben das Jahr mit Wetten über Filme, Serien, Musik und anderem verbracht. Jetzt ist es an der Zeit, die Sportfans abzuholen. Toadstool Events beendet das Jahr mit dem wichtigsten Sport-Event des Jahres, der FIFA WM.


32 Teams (wen Banano Republik Team) reisen nach Katar um den Sieg in 64 Duellen einzuholen und der ganze Dschungel bebt vor Aufregung. Also fülle gefälligst das Dokument aus und lass die gelbe Formel dir den Weg zeigen.

Gewinne $BAN für jeden Sieg deines Teams!Je mehr richtige Wetten. Desto höher die Chance auf die Top 3!


Preise

1. Platz: 9000 BAN +

2. Platz: 6000 BAN +

3. Platz: 3000 BAN +

+ Bansplit für JEDES MATCH!

+ cryptomonKeys NFT für die besten Platzierungen und besondere Platzierungen!

+ Exklusiver cryptomonKeys monKeystack NFT für alle Teilnehmer!


Aber warte! Das kann ja wohl nicht alles sein? Es gibt auch Sonderpreise für:

Top-Torbilanz-Vorhersager: Diesen Preis bekommt der Affe, der am häufigsten den richtigen Punktestand vorhergesagt hat.

Top „Harte Matches“ – Vorhersagen: Preis geht an den, der die meisten korrekten Vorhersagen in dieser Kategorie hat.

Was genau diese Kategorie heißt, siehst du im Formular!


Regeln (bitte genau lesen)

· Registriere dich VOR der Deadline (20. November, 03.59 UTC) indem du diese Formular ausfüllst.

· Wenn du noch kein Citizen bist, kannst du nicht teilnehmen

· Das erste Formular wird in Gruppen aufgeteilt

· In jeder Sektion findest du alle Matches einer Gruppe und di musst einen Gewinner/Verliere oder Gleichstand auswählen

· Du musst einen genauen Punktestand für jedes Match auswählen

· Prüfe, dass du wirklich ÜBERALL etwas ausgewählt hast.

· Du wirst eine Kopie deiner Wahlen per Mail erhalten

· Du kannst das Formular nur EIN MAL ausfüllen! Also prüfe es wirklich!


Hinweis #1: Um cryptomonKeys und monKeystacks zu erhalten, musst du eine WAX-Adresse angeben. Klicke hier, um eine Erklärung zum erstellen eines kostenlosen Anchor oder AtomicHub-Account zu finden.


Hinweis #2: Es gibt zwei Phasen: Gruppenphase und Knockoutphase. Behalte ein Auge auf den Discord, da du in der zweiten Phase nur 24 Stunden zeit hast.


Hinweis #3: Es wird Trivias geben auf dem Banano und cryptomonKeys Server, gehostet von USERNAME. Genauerer Angaben gibt es bald


Fragen? Wende dich an @Phantoad#4762 auf Discord


Dieses Event ist nur für Banano Discord Citzens.

Мероприятия Toadstool представляет: Чемпионат мира по футболу FIFA 2022


Спасибо @Ryūjin#3999 за ослепительно горячий и песочный дизайн!


Наши обезьяны провели год, делая прогнозы в фильмах, сериалах, музыке и многом другом, и пришло время привести спортивных болельщиков. Сезон Toadstool Events завершается самым важным спортивным событием года — Чемпионатом мира по футболу.32 команды (команда wen Banano Republic) отправятся в Катар, чтобы сразиться за кубок в 64 матчах, которые заставят все джунгли гудеть от волнения. Поэтому внимательно заполните форму, и пусть желтая формула поможет вам в пути.


Получайте $BAN каждый раз, когда ваша команда побеждает! Чем больше у вас будет правильных ответов, тем больше у вас шансов выиграть один из трех наших главных призов!


Призы

1 место: 9000 БАН + Редкий ключ cryptomonKey

2 место: 6000 БАН + Rare cryptomonKey

3 место: 3000 БАН + Редкий ключ cryptomonKey


+ Бансплиты на КАЖДЫЙ МАТЧ!

+ cryptomonKeys NFT за первые места и дополнительные за специальные позиции!

+ Эксклюзивные cryptomonKeys monKeystack NFT для всех участников!


Но эй! Всего этого быть не может, верно? Также мы дарим специальные призы за:


Предсказатель Top Score: награда для пользователя, предсказавшего наиболее правильные результаты, 1–1, 2–1, 0–0 и т. д.

Лучший предсказатель «сложных» результатов: награда для пользователя, правильно предсказавшего самые «трудно предсказуемые» результаты, победителя или ничью.


Поскольку некоторые игры «трудно» предсказать, они будут набирать двойные очки. Что это за матчи? Вы увидите их в форме (2 балла)…Правила (Пожалуйста, прочитайте внимательно)


• Зарегистрируйтесь на мероприятие ДО крайнего срока (20 ноября, 03:59 UTC), заполнив эту форму.

Если вы еще не являетесь гражданином Banano Discord, вы не сможете участвовать, поэтому избегайте штрафа и пропустите это.

• Первая форма разделена на группы.

• В каждом разделе вы найдете все матчи этих групп, и вы должны выбрать команду-победителя или ничью.

• Вы также должны выбрать количество голов, которое каждая команда забьет в каждом матче, в соответствии с выбранным результатом.

• Убедитесь, что вы все отметили, прежде чем переходить к следующему разделу.

• Вы получите копию по электронной почте с вашими ответами.

Вы можете заполнить форму только один раз! Поэтому убедитесь, что вы заполнили все правильно.


Примечание №1: Если вы хотите участвовать в розыгрыше призов cryptomonKeys и monkeystacks NFT, у вас должен быть кошелек Wax. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о том, как получить бесплатный кошелек Wax с помощью Anchor и AtomicHub.


Примечание №2: Событие разделено на два этапа: групповой этап и плей-офф. Следите за каналом в комнате событий и Daily Peel, потому что у вас будет всего 24 часа, чтобы заполнить форму для этапа плей-офф.


Примечание №3: На серверах Banano и cryptomonKeys, размещенных @Toon Gray#2233, будут происходить три викторины, о которых будет объявлено в ближайшие несколько дней.


Любые вопросы? Не стесняйтесь обращаться к @Phantoad#4762 в Banano Discord.


Это мероприятие предназначено только для граждан Banano Discord.

[Etkinlik] Toadstool Etkinlikleri Sunar: FIFA Dünya Kupası 2022


Maymunlarımız bir yılı; film, dizi, müzik ve daha pek çok konuda tahminlerde bulunarak geçirdi ve şimdi de sporseverlerin zamanı geldi. Toadstool Events, sezonunu yılın en önemli spor etkinliği olan FIFA Dünya Kupası ile kapatıyor.


32 takım (wen Banano Republic takımı), tüm ormanların heyecanla uğuldadığı 64 maçta kupa için savaşmak için Katar'a gidecek. Bu yüzden formu dikkatlice doldurun ve sarı formülün size yol göstermesine izin verin.


Takımınız her kazandığında $BAN kazanın! Ne kadar doğru yaparsanız, En İyi 3 Ödülümüzden birini de eve götürme şansınız o kadar yüksek olur!


Ödüller

1. Sıra: 9000 BAN + Nadir cryptomonKeys

2. Sıra: 6000 BAN + Nadir cryptomonKeys

3. Sıra: 3000 BAN + Nadir cryptomonKeys


+ HER MAÇ için BAN dağıtımları!

+ en iyi yerler için cryptomonKeys NFT ve özel pozisyonlar için bazı ekstralar!

+ Tüm katılımcılar için özel cryptomonKeys monKeystack NFTsi!


Ama hey! Hepsi bu olamaz, değil mi? Ayrıca aşağıdakiler için özel ödüller vereceğiz:


En İyi Puan tahmincisi: En doğru puanları tahmin eden kullanıcıya ödül, 1–1, 2–1, 0–0, vb.

En "Zor" Sonuç tahmincisi: En "tahmin edilmesi zor" sonuçları, kazananı veya beraberliği doğru tahmin eden kullanıcıya ödül.


Bazı oyunları tahmin etmek "zor" olduğundan, çift puanları olacaktır. O maçlar hangileri? Bunları formda göreceksiniz (2 Puan)…


Kurallar (Lütfen dikkatlice okuyunuz)

• Etkinliğe son teslim tarihinden (20 Kasım, 03:59 UTC) ÖNCE bu formu doldurarak kaydolun.

Henüz bir Banano Discord vatandaşı (citizen) değilseniz, katılamazsınız, bu yüzden ceza almak istemiyorsanız bu hatadan kaçının.

• İlk form Gruplara ayrılmıştır.

• Her bölümde o grupların tüm maçlarını bulacaksınız ve kazanan bir takım veya beraberlik seçmelisiniz.

• Ayrıca, seçilen sonuca göre her takımın her maçta atacağı gol sayısını da seçmelisiniz.

• Bir sonraki bölüme geçmeden önce her şeyi işaretlediğinizden emin olun.

• Cevaplarınızla birlikte e-postanıza bir kopya gönderilecek.

Formu sadece bir kez doldurabilirsiniz! Bu yüzden her şeyi doğru doldurduğunuzdan emin olun.


Not 1: CryptomonKeys ve monKeystack NFT ödüllerine katılmak istiyorsanız, bir Wax cüzdanınız olmalıdır. Anchor ve AtomicHub kullanarak nasıl ücretsiz bir Wax cüzdanı alacağınıza ilişkin video için buraya tıklayın.


Not #2: Etkinlik iki aşamaya ayrılmıştır: Grup aşaması ve eleme aşaması. Etkinlik odası kanalını ve DailyPeel'i takip edin çünkü eleme aşaması için formu doldurmak için yalnızca 24 saatiniz olacak.


Not 3: Banano ve cryptomonKeys sunucularında @Toon Gray#2233 tarafından düzenlenecek üç trivia olacak ve önümüzdeki günlerde duyurulacak.


Sorusu olan? Banano Discord'da @Phantoad#4762 ile iletişime geçmekten çekinmeyin.


Bu etkinlik sadece Banano Discord Vatandaşları içindir


1,154 views1 comment

1 comentário


DarioArt3
DarioArt3
14 de nov. de 2022

A participaaaar lol

Curtir
bottom of page