2021 Fest-oon-tree [Event]

Updated: Dec 15, 2021

English | Italiano | Français | Tiếng Việt | Español | Pусский


Thanks to: @Very cute cat#6275, @AlainHenri#9910, @Sergio_io#6107, @Worah#1806, @ispan#7928 for the translations and to @solecitouwu#1085 for the beautiful artworkWe are almost at the end of December, the last month of the year.... This is the perfect opportunity where, all together, we could create some new funny stories and make our bonds stronger by playing very exciting games. Why not add a little fun to your Christmas party and make it an unforgettable event, maybe even adding a little competitive edge to it?

Join Fest-oon-tree event, the first event dedicated to the main decoration of Christmas: the tree. It will be fun! Take a picture of your Christmas Tree, your meticulous attention as well as your creativity in decorating it could be awarded!


How to join Fest-oon-tree event:


 • Tweet only ONE photo of your originally decorated Christmas tree before December 24, 2021 23:59 UTC time.

 • Use hashtags $BANANO #bananocoin #festoontree #BananoChristmasTree in the description of your tweet!

 • Include a sheet of paper on which is reported, on a visible manner, your Discord username and the discriminator (ex: @username#1234).

 • Fill out the form https://tinyurl.com/fest-oon-tree to make sure your Christmas tree doesn't slip through the cracks! (you'll be asked to include the link to your twitter post)

 • your meticulous attention and your creativity in decorating your Christmas tree will be evaluated


Rules:


 • Only photos of real Christmas Trees will be admitted. No digital art or paper drawings will be considered (even if these are beautiful).

 • Your tree can be a pine, a cedar, a fir, or a plastic tree, but it must be photographed in your living room!

 • Decorations can follow classic theme, vintage, modern, or even sparkly, it doesn't matter, as long as the tree is decorated!

 • Digitally altered photos are not allowed in any way (no filters!)

 • A sheet of paper on which is reported, on a visible manner, your Discord username and the discriminator (ex: @username#1234) need to be present.

 • No people, animals or children should be caught in the photo.

 • NSFW are not allowed

 • Only one PICTURE for user will be admitted

 • Around Christmas time everyone behaves, so both citizen and non Citizen are eligible to win


The organizing committee may, at its sole discretion, remove and/or disqualify any submission and/or participant it deems inappropriate or non-compliant to these rules.


DEADLINE: Friday, December 24, 2021 23:59 UTC time.


Games are always better when there are prizes involved, for this reason, 3500 bans will be awarded:


1° Place: 1160 BAN + monKeystacks x-mas

2° Place: 930 BAN + monKeystacks x-mas

3° Place: 700 BAN + monKeystacks x-mas

4° Place: 470 BAN

5° Place: 240 BAN


and a bansplit for all eligible participants


Winners will be announced a few days after the closure of the event on #contest-submissions-results Discord channel.


If you have any question, please send a DM to: @CHIARA/BA🍌NANO🇮🇹#2688, @leoperfe#1769, @TrolLime#3385, @bananmon#9727 or Sergio_io#6107.2021 Fest-oon-tree [Evento]Siamo finalmente arrivati a Dicembre, l’ultimo mese dell’anno… Questa è l'occasione perfetta per creare alcune storie insieme e rafforzare i nostri legami con dei giochi emozionanti. Perchè non aggiungere un po' di divertimento alla tua festa di Natale rendendola un evento indimenticabile, magari aggiungendo anche un pizzico di competitività?

Partecipa a Fest-oon-tree, il primo evento dedicato alla decorazione principe del Natale: l’Albero. Sarà divertente vedrai! Scatta una foto al tuo Albero di Natale e la dedizione e la creatività con cui lo hai decorato verrà premiata!.


Come partecipare:


 • Posta su twitter UNA SOLA foto del tuo albero di Natale decorato in maniera originale prima della data di fine dell’evento

 • Usa gli hashtag $BANANO #bananocoin #BananoChristmasTree nella descrizione del tuo tweet!

 • Includi nella foto BEN VISIBILE un foglio di carta con su scritto a mano il tuo username di Discord e ricordati di includere il discriminatore (es: @username#1234)

 • Compila il modulo https://tinyurl.com/fest-oon-tree per essere sicuro che il tuo albero non passi inosservato! (ti verrà chiesto di includere il link al tuo post di twitter)

 • Sarà valutata la dedizione e la creatività della decorazione del tuo albero


Regole per il contest:


 • Saranno valutate solo foto di Alberi di Natale realmente esistenti. Non sarà quindi ammessa nessuna forma di arte digitale o disegni su carta

 • Il tuo albero può essere un pino, un cedro, un abete, oppure un albero di plastica, ma deve essere fotografato nel salotto di casa tua!

 • Le decorazioni possono essere classiche, vintage, moderne, o persino scintillanti, non importa. Basta che l’albero sia decorato!

 • La foto non deve essere stata alterata digitalmente in alcun modo

 • Nella foto deve essere incluso un foglio di carta dove è scritto in maniera BEN VISIBILE il tuo username di Discord (es: @username#1234)

 • Nella foto non dovranno essere presenti persone, animali o bambini.

 • Sono vietate foto NSFW

 • Una sola foto per partecipante

 • È natale, e siamo tutti più buoni, per cui l’evento è aperto anche ai non cittadini


I GIUDICI SI RISERVANO DI ESCLUDERE, A PROPRIA DISCREZIONE, TUTTI I PARTECIPANTI NON CONFORMI ALLE REGOLE


DATA DI FINE DELL’EVENTO: Venerdì, 24 Dicembre, 23:59 UTC


I giochi migliori sono sempre quelli in cui si vincono i premi, per cui verranno assegnati 3500 ban:


1° Posto: 1160 BAN + monKeystacks x-mas

2° Posto: 930 BAN + monKeystacks x-mas

3° Posto: 700 BAN + monKeystacks x-mas

4° Posto: 470 BAN

5° Posto: 240 BAN


e un bansplit per tutti i partecipanti idonei


I vincitori saranno comunicati nei giorni successivi alla chiusura dell’evento nel canale #contest-submission-result


Per qualsiasi tipo di dubbi o domande contattare su Discord: @CHIARA/BA🍌NANO🇮🇹#2688, @leoperfe#1769, @TrolLime#3385, @bananmon#9727 or Sergio_io#6107.2021 Fest-oon-tree [Event]
Chúng ta đã đang ở nửa cuối của tháng 12, tháng cuối cùng trong năm... Đây là dịp hoàn hảo để chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và hàn gắn quan hệ qua những trò chơi vui nhộn. Tại sao không thêm vào bữa tiệc giáng sinh của chúng ta chút gì đó vui vẻ để nó trở nên khó quên, hay thậm chí là kịch tính?

Tham gia sự kiện Fest-oon-tree, sự kiện đầu tiên tập trung vào món đồ trang trí chính của dịp giáng sinh: cây thông. Chắc hẳn là sẽ rất vui! Chụp ảnh cây thông giáng sinh của bạn, sự sáng tạo và tính tỉ mỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng!


Cách tham gia sự kiện Fest-oon-tree:


· Tweet MỘT bức ảnh chụp cây thông nô-en của bạn trước 23:59 ngày 24 tháng 12 (UTC) – 06:59 ngày 25 tháng 12 giờ Việt Nam (UTC +7).

· Dùng các thẻ $BANANO #bananocoin #festoontree #BananoChristmasTree cho tweet của bạn!

· Trong ảnh phải có rõ tên người dùng Discord của bạn (có thể ghi trên một tờ giấy), gồm cả tên và phần số (VD: Nguyễn Văn A#0001).

· Điền vào phiếu đăng ký https://tinyurl.com/fest-oon-tree để chắc chắn rằng bài dự thi của bạn không bị bỏ sót! (Bạn sẽ phải điền đường dẫn đến tweet).


Thể lệ:


· Chỉ chấp nhận ảnh chụp của cây thông thật. Không chấp nhận cây thông vẽ cho dù nó đẹp cỡ nào.

· Cây thông có thể dùng đủ loại giống tuỳ theo ý thích của bạn, thậm chí là cây nhựa cũng được chấp nhận, nhưng nó phải được chụp ở trong phòng khách nhà bạn!

· Bạn có thể trang trí cây theo phong cách hiện đại, cổ điển, v.v., miễn là nó được trang trí,

· Ảnh có sự can thiệp của phần mềm chỉnh sửa ảnh sẽ bị loại (không dùng bộ lọc!).

· Trong ảnh phải có rõ tên người dùng Discord của bạn (có thể ghi trên một tờ giấy), gồm cả tên và phần số (VD: Nguyễn Văn A#0001).

· Trong ảnh không được có người hay động vật.

· Ảnh nhạy cảm sẽ bị loại.

· Chỉ chấp nhận MỘT ảnh duy nhất.

· Cả những người có quyền công dân (thẻ Citizens) và những người không phải công dân Banano đều được tham gia.


Ban tổ chức có toàn quyền loại bỏ hoặc từ chối chấp nhận mọi bài dự thi hoặc người dự thi được xem là không hợp lệ hoặc không tuân thủ những điều khoản đã nêu.


HẠN CUỐI: 23:59 thứ sáu , ngày 24 tháng 12, năm 2021 (UTC) – 06:59 thứ 7, ngày 25 tháng 12, năm 2021 giờ Việt Nam (UTC +7).


Trò chơi luôn vui hơn khi có thưởng. Với lí do này, tổng giải thưởng lên tới 3500 BAN sẽ được trao cho những người thắng cuộc:


Giải nhất: 1160 BAN + NFT monKeystacks x-mas Giải nhì: 930 BAN + NFT monKeystacks x-mas Giải ba: 700 BAN + NFT monKeystacks x-mas Giải tư: 700 BAN Giải năm: 240 BAN


Và phần thưởng Banano chia đều cho những người dự thi hợp lệ.


Người thắng cuộc sẽ được công bố vài ngày sau khi ngừng tiếp nhận bài dự thi trên kênh #contest-submissions-results trên Discord Banano.


Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ: @CHIARA/BA🍌NANO🇮🇹#2688, @leoperfe#1769, @TrolLime#3385, @bananmon#9727 hoặc Sergio_io#6107.2021 Árbol Navideño [Event]
Estamos casi a final de Diciembre, el último mes del año.... Esta es la oportunidad perfecta donde, todos juntos, podríamos crear algunas nuevas historias divertidas y fortalecer nuestros lazos jugando juegos muy emocionantes. ¿Por qué no agregar un poco de diversión a su fiesta de Navidad y convertirlo en un evento inolvidable, tal vez incluso agregarle un poco de ventaja competitiva?

Únete al evento "Fest-oon-tree" , el primer evento dedicado a la decoración principal de la Navidad: el árbol. ¡Será divertido! ¡Tome una foto de su árbol de Navidad, su meticulosa atención, así como su creatividad en la decoración y podrían ser premiados!


¿Cómo participar en este evento?

● Tuitea solo UNA foto de tu árbol de Navidad originalmente decorado antes del 24 de diciembre de 2021 a las 23:59 hora UTC.

● Usa los hashtags $BANANO #bananocoin #festoontree #BananoChristmasTree en la descripción de tu tweet!

● Incluye un papel donde sea visible tu nombre de usuario de Discord junto con el numeral (ex: @username#1234).

● Rellena el formulario https://tinyurl.com/fest-oon-tree ¡para asegurarte de que tu árbol de Navidad no se deslice por las grietas! (se te pedirá que incluyas el enlace a tu publicación de Twitter)

¡Se evaluará su meticulosa atención y su creatividad en la decoración de su árbol de Navidad!


Reglas:


● Solo se admitirán fotos de árboles de Navidad reales. No se considerará arte digital o dibujos en papel (incluso si estos son hermosos).

● Su árbol puede ser un pino, un cedro, un abeto o un árbol de plástico, ¡pero debe ser fotografiado en su sala de estar!

● Las decoraciones pueden seguir el tema clásico, vintage, moderno o incluso brillante, no importa, ¡siempre y cuando el árbol esté decorado!

● Las fotos alteradas digitalmente no están permitidas de ninguna manera (¡sin filtros!)

● Una hoja de papel en la que se informa, de manera visible, su nombre de usuario de Discord y el numeral (por ejemplo: @username # 1234) deben estar presentes

● No pueden estar presente en la foto personas, animales o niños

● NSFW no están permitidos

● Sólo se aceptará UNA foto por persona

● Navidad es tiempo de comunión, por eso los ciudadanos y los no ciudadanos son elegibles para ganar.


Los organizadores pueden, a su entera discreción, eliminar y / o descalificar cualquier presentación y / o participante que considere inapropiado o que no cumpla con estas reglas.


FECHA LÍMITE: viernes 24 de diciembre de 2021 23:59 hora UTC.Los juegos siempre son mejores cuando hay premios involucrados, por esta razón, se otorgarán 3500 BAN: