top of page

monKeypuck - NHL Pick'em

Updated: Oct 14, 2022

Español | Tiếng Việt | Italiano | Türkçe | Русский | Dutch | Français | Português | Deutsch Thanks to WhiteFlag#7553, Very cute cat#6275, Ansiolitico#1912, turKer#0556, ispan#7298, ricardo0139#3474, peug#1120, Darth Kermit#4608, and TIMT#9884 for translating this article!

Banner credit: Toskabi#9929


First pick due Friday, October 14th at 19:00 EST.Hockey is BACK! By popular demand, here is another pick'em event. All you have to do is pick the winner of each NHL game listed for the week. The top players each week will get cryptomonKey drops and Banano. The top players at the end of the season will receive substantial cryptomonKeys and Banano prizes. There will also be an exclusive monKeystack for all participants!


If you participated in the NFL event, this will be almost the same format. The main difference is that there are way more NHL games than NFL games (82 per team per season in the NHL, versus 17 per team per season in the NFL.) To make things manageable (and less monotonous), you'll only be picking games every Friday to Sunday. Also, this will be regular season only, no playoffs.


If you're not already there, join the cryptomonKeys Discord. We'll be doing mini-events like prop bet polls, NHL crop trivia, and more! It's also the best place to hang out with the BAN Fam. Want to play? Just join our PoolTracker group (also linked below with a screenshot) and make your picks there each week. Then just fill out our event Google Form (so we have your WAX/BAN info).


Note: If you participated in the NFL Pick'em, we're using the same site. Unfortunately, it will make you fill out your name, email, and screen name again, but should still be tied to your old account as long as you use the same email.


For any questions or for help, message OviRussianSpy#2698 on Discord.


Rules

 • One entry per person. Your PoolTracker (pick’em website) Screen Name must match your Discord tag.

 • Picks are due before the start of each game (Friday-Sunday games only, no Monday-Thursday games.) Missing the deadline for a pick will result in a loss.

 • Tiebreaker for each week is what you predict to be the combined score of both teams in the final game. (For example, if the last game listed is Buffalo @ Los Angeles and you think the score will be 3-1, you would select 4 as the tiebreaker.)

 • Scoring: 1 point per win


Weekly Prizes

 • Top 5 players will receive drops

 • Top 3 players will receive 190/119/69 BAN

 • 1st place overall each week will receive an additional event monKeystack


Full-Season Prizes

 • An exclusive cryptomonkeys monKeystack for all participants (must attempt at least half of season’s picks.)

 • 1st - Rare cryptomonKey + 3 monKeypacks + 4,200 BAN

 • 2nd - 2 Uncommon cryptomonKeys + 2 monKeypacks + 2,600 BAN

 • 3rd - Uncommon cryptomonKey + monKeypack + 1,900 BAN

 • 4th-10th - Uncommon cryptomonKey + monKeypack + 919 BAN
 

monKeypuck - NHL Pick'em


Créditos por la imagen: Toskabi#9929


La primera selección vence el viernes 14 de octubre a las 19:00 EST - 7 PM VEN - 8 PM ARG.

¡Vuelve el hockey! Por demanda popular, aquí hay otro evento pick'em. Todo lo que tienes que hacer es elegir al ganador de cada juego de la NHL de la semana. Los mejores jugadores de cada semana obtendrán drops de cryptomonKeys y Banano. Los mejores jugadores al final de la temporada recibirán importantes premios en cryptomonKeys y Banano. ¡También habrá un monKeystack exclusivo para todos los participantes!

Si participaste en el evento de la NFL, este tendrá casi el mismo formato. La principal diferencia es que hay muchos más juegos de la NHL que de la NFL (82 por equipo por temporada en la NHL, frente a 17 por equipo por temporada en la NFL). Para que las cosas sean manejables (y menos monótonas), solo necesitarás seleccionar equipos todos los viernes a domingo. Además, esta será solo la temporada regular, no los playoffs.

Si aún no estás, únete a CryptomonKeys Discord. ¡Haremos minieventos como encuestas de apuestas, trivia de la NHL y más! También es el mejor lugar para pasar el rato con la BAN Fam. ¿Quieres jugar? Simplemente únete a nuestro grupo PoolTracker (mira la captura de pantalla más abajo) y haz tus elecciones allí cada semana. Luego, simplemente completa nuestro formulario de Google para eventos (para que tengamos tu información de WAX/BAN).

Nota: si participaste en NFL Pick'em, estamos usando el mismo sitio. Desafortunadamente, hará que vuelvas a completar tu nombre, correo electrónico y nombre de pantalla (screen name), pero aún debe estar vinculado a tu cuenta anterior siempre que uses el mismo correo electrónico.

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, envía un mensaje a OviRussianSpy#2698 en Discord.

Reglas

 • Una entrada por persona. El nombre de pantalla o Screen Name de tu PoolTracker (sitio web de pick'em) debe coincidir con tu usuario de Discord.

 • Las selecciones deben entregarse antes del comienzo de cada juego (solo juegos de viernes a domingo, no juegos de lunes a jueves). No cumplir con la fecha límite para una selección resultará en una pérdida.

 • El desempate (Tie Breaker) de cada semana es lo que predices que será el puntaje combinado de ambos equipos en el juego final. (Por ejemplo, si en el último juego de la lista es Buffalo vs Los Ángeles crees que el marcador será 3-1, seleccionarías 4 como desempate).

 • Puntuación: 1 punto por victoria

Premios semanales

 • Los 5 mejores jugadores recibirán recompensas

 • Los 3 mejores jugadores recibirán 190/119/69 BAN

 • El primer lugar general cada semana recibirá un monKeystack del evento adicional

Premios de temporada completa

 • Un monKeystack exclusivo de cryptomonkeys para todos los participantes (debes intentar al menos la mitad de las selecciones de la temporada).

 • 1º - CryptomonKeys rara + 3 monKeypacks + 4200 BAN

 • 2º - 2 cryptomonKeys poco comunes + 2 monKeypacks + 2600 BAN

 • 3.º - CryptomonKeys poco común + monKeypack + 1900 BAN

 • Del 4 al 10 - CryptomonKeys poco común + monKeypack + 919 BAN


 

monKeypuck - NHL Pick'em

tín dụng hình ảnh Toskabi@9929


Hạn của lần chọn đầu tiên là ngày 14 tháng 10, lúc 19:00 EST.


Khúc côn cầu đã TRỞ LẠI! Theo nguyện vọng của số đông, chúng ta lại có một sự kiện pick'em khác. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn người chiến thắng trong mỗi trò chơi NHL được liệt kê trong tuần. Những người chơi hàng đầu mỗi tuần sẽ nhận được phần thưởng cryptomonKey và Banano. Những người chơi hàng đầu vào cuối mùa giải sẽ được nhận những phần thưởng cryptomonKeys và Banano hậu hĩnh. Cũng sẽ có một monKeystack dành riêng cho tất cả những người tham gia!


Nếu bạn đã tham gia sự kiện NFL, bạn sẽ thấy sự kiện này cũng được tổ chức gần như tương tự. Sự khác biệt chính là có nhiều trò chơi NHL hơn các trò chơi NFL (82 mỗi đội mỗi mùa trong NHL, so với 17 mỗi đội mỗi mùa trong NFL.) Để dễ quản lý (và đỡ nhàm chán hơn), bạn sẽ chỉ chọn game từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, đây sẽ chỉ là mùa giải thông thường, không có vòng loại trực tiếp.


Hãy tham gia Discord cryptomonKeys. Sẽ có các sự kiện nhỏ như cuộc thăm dò đặt cược, câu đố về crop NHL và hơn thế nữa! Discord cryptomonKeys cũng là nơi tốt nhất để chém gió cùng những thành viên Banano khác.


Muốn chơi? Chỉ cần tham gia nhóm PoolTracker (liên kết này cũng được đề dưới đây, kèm theo ảnh chụp màn hình) và thực hiện các lựa chọn của bạn hàng tuần. Sau đó, chỉ cần điền vào biểu mẫu Google của sự kiện (để chúng tôi có thông tin WAX/BAN của bạn).


Lưu ý: Nếu bạn đã tham gia NFL Pick'em, chúng tôi cũng đang dùng chính trang web đó. Hơi bất tiện là bạn phải điền lại tên, email và tên hiển thị của mình, nhưng dù sao thì thông tin vẫn gắn với tài khoản cũ của bạn nếu bạn vẫn dùng email cũ.


Nếu có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, liên lạc OviRussianSpy#2698 trên Discord.


Thể lệ


 • Mỗi người chỉ được tham gia một lượt. Tên hiển thị trên PoolTracker (trang web pick’em) của bạn phải khớp với tên người dùng Discord của bạn.


 • Bạn phải hoàn thành việc chọn trước mỗi trò chơi (chỉ thứ sáu - chủ nhật, không có game thứ hai - thứ năm). Việc bỏ lỡ thời hạn chọn sẽ khiến bạn mất điểm.


 • Tie-break mỗi tuần là tổng điểm của cả hai đội trong trận đấu cuối cùng. (Ví dụ: nếu trận đấu cuối cùng là Buffalo @ Los Angeles và bạn nghĩ rằng tỷ số sẽ là 3-1, tie-break sẽ là 4).


 • Cách tính điểm: 1 điểm mỗi trận thắng.


Giải thưởng hàng tuần

Người chơi trong tốp 5 sẽ được thưởng NFT

Người chơi trong tốp 3 được nhận lần lượt 190/119/69 BAN

Người chơi tốp 1 hàng tuần được nhận thêm NFT monKeystack của sự kiện


Giải thưởng chung cả mùa

monKeystack cryptomonKeys đặc biệt cho toàn bộ người chơi (phải tham gia ít nhất nửa mùa, dựa trên lượng lựa chọn).

Hạng nhất - cryptomonKey rare + 3 monKeypack + 4200 BAN

Hạng nhì - 2 cryptomonKey uncommon + monKeypack + 2600 BAN

Hạng ba - cryptomonKey uncommon + monKeypack + 1900 BAN

Hạng 4 -10 - cryptomonKey uncommon + monKeypack + 919 BAN

 

monKeypuck - NHL Pick'em


Crediti del Banner: Toskabi#9929La prima scelta è prevista per Venerdì

14 Ottobre alle 19:00 EST.
L'hockey è TORNATO! A grande richiesta, ecco un altro evento pick'em. Tutto quello che devi fare è scegliere il vincitore di ogni partita NHL elencata per la settimana. I migliori giocatori ogni settimana riceveranno drop di cryptomonKey e Banano. I top players alla fine della stagione riceveranno cospicui premi in CryptomonKeys e Banano. Ci sarà anche un monKeystack esclusivo per tutti i partecipanti!Se hai partecipato all'evento NFL, questo sarà quasi dello stesso formato. La differenza principale è che ci sono molte più partite della NHL rispetto a quelle della NFL (82 per squadra per stagione nella NHL, contro 17 per squadra per stagione nella NFL). Per rendere le cose gestibili (e meno monotone), ti sarà richiesto di giocare le partite da venerdì a domenica. Inoltre, questa sarà solo la stagione regolare, nessun playoff.Se non ci sei già, unisciti al Discord cryptomonKeys. Faremo mini-eventi come sondaggi sulle scommesse d'appoggio, trivia sulle curiosità NHL e altro ancora! È anche il posto migliore per socializzare con la BAN Fam.


Voglio giocare? Unisciti al nostro gruppo PoolTracker (collegato anche di seguito con uno screenshot) e fai le tue scelte lì ogni settimana. Quindi compila il nostro modulo Google dell'evento (così avremo le tue informazioni WAX/BAN).


Nota Bene: se hai partecipato al Pick'em NFL, stiamo utilizzando lo stesso sito. Sfortunatamente, ti farà compilare nuovamente il tuo nome, e-mail e nome utente, ma dovrebbe comunque essere legato al tuo vecchio account fintanto che utilizzi la stessa e-mail.Per qualsiasi domanda o aiuto, invia un messaggio a OviRussianSpy#2698 su Discord.Regole


 • Un ingresso per persona. Lo Screen Name del tuo PoolTracker (pick'em website) deve corrispondere al tuo tag Discord.


 • Le scelte devono essere effettuate prima dell'inizio di ogni partita (solo partite di venerdì-domenica, nessuna partita di lunedì-giovedì). Il mancato rispetto della scadenza di una scelta comporterà una sconfitta.


 • Il Tiebreak di ogni settimana è quello che prevedi sarà il punteggio combinato di entrambe le squadre nella partita finale. (Ad esempio, se l'ultima partita elencata è Buffalo @ Los Angeles e pensi che il punteggio sarà 3-1, selezionerai 4 come tie-break.)


 • Punteggio: 1 punto per vittoriaPremi settimanali


 • I primi 5 giocatori riceveranno dei drop


 • I primi 3 giocatori riceveranno 190/119/69 BAN


 • Il 1° posto assoluto ogni settimana riceverà un'aggiuntiva monKeystack dell'evento


Premi per l'intera stagione


 • Un'esclusiva criptomonkeys monKeystack per tutti i partecipanti (devono partecipare almeno a metà delle scelte della stagione.)


 • 1° - cryptomonKey rara + 3 monKeypacks + 4.200 BAN


 • 2° - 2 cryptomonKeys non comuni + 2 monKeypacks + 2.600 BAN


 • 3° - cryptomonKey non comune + monKeypack + 1.900 BAN


 • 4-10 - cryptomonKey non comune + monKeypack + 919 BAN 

monKeypuck - NHL Pick'em


İlk seçim 14 Ekim Cuma günü saat 19:00 EST'de yapılacak.Hokey GERİ DÖNDÜ! Yoğun istek üzerine, işte başka bir pick'em etkinliği. Tek yapmanız gereken, hafta için listelenen her NHL oyununun kazananını seçmek. Her hafta en iyi oyuncular cryptomonKey dropları ve Banano alacak. Sezonun sonundaki en iyi oyuncular önemli cryptomonKeys ve Banano ödülleri alacaklar. Ayrıca tüm katılımcılar için özel bir monKeystack olacak!


NFL etkinliğine katıldıysanız etkinliğe aşinasınızdır, bu da neredeyse aynı formatta olacak. Temel fark, NFL oyunlarından çok daha fazla NHL oyunu olmasıdır (NHL'de sezon başına takım başına 82, NFL'de sezon başına takım başına 17.) İşleri yönetilebilir (ve daha az monoton) hale getirmek için, oyunlar yalnızca her cumadan pazara seçilebilecek. Ayrıca, bu sadece normal sezonu kapsayacak, playoff olmayacak.


Henüz orada değilseniz, cryptomonKeys Discord'a katılın. Muhtemel bahis anketleri, NHL kesit triviaları ve çok daha fazla mini etkinlikler yapacağız! Aynı zamanda BAN ailesi ile takılmak için en iyi yer.


Oynamak mı istiyorsun? PoolTracker grubumuza katılın (ayrıca aşağıda bir ekran görüntüsü ile bağlantılıdır) ve her hafta orada seçimlerinizi yapın. Ardından, etkinlik Google Formumuzu doldurmanız yeterlidir (böylece WAX/BAN bilgileriniz elimizde olur).


Not: NFL Pick'em'e katıldıysanız, aynı siteyi kullanıyoruz. Ne yazık ki, adınızı, e-postanızı ve ekran adınızı tekrar doldurmanız gerekecek, ancak aynı e-postayı kullandığınız sürece yine de eski hesabınıza bağlı olacak.


Herhangi bir sorunuz veya yardım için Discord üzerinden OviRussianSpy#2698’e mesaj gönderin.


Kurallar

 • Kişi başına bir giriş. PoolTracker (pick'em web sitesi) Ekran Adınız Discord etiketinizle eşleşmelidir.

 • Seçimler her oyun başlamadan önce yapılır (sadece Cuma-Pazar maçları, Pazartesi-Perşembe maçları yoktur.) Seçim için son tarihi kaçırmak bir kayıpla sonuçlanacaktır.

 • Her hafta için eşitlik bozma, final maçında her iki takımın kombine skoru olarak tahmin ettiğiniz şeydir. (Örneğin, listelenen son oyun Buffalo @ Los Angeles ise ve skorun 3-1 olacağını düşünüyorsanız, eşitlik bozma olarak 4'ü seçersiniz.)

 • Puanlama: Galibiyet başına 1 puan


Haftalık Ödüller

 • En iyi 5 oyuncu ödül alacak

 • En iyi 3 oyuncu 190/119/69 BAN alacak

 • Her hafta genel olarak birincilik ek bir monKeystack etkinliği alacak


Tam Sezon Ödülleri

 • Tüm katılımcılar için özel bir cryptomonkeys monKeystack (sezon seçimlerinin en az yarısını denemeli.)

 • 1inci - Nadir cryptomonKeys + 3 monKeypack + 4.200 BAN

 • 2nci - 2 Yaygın olmayan cryptomonKeys + 2 monKeypacks + 2.600 BAN

 • 3üncü - Yaygın olmayan cryptomonKey + monKeypack + 1.900 BAN

 • 4 - 10uncu - Yaygın olmayan cryptomonKey + monKeypack + 919 BAN 

monKeypuck - NHL Pick'em


Кредит на баннер: Toskabi#9929

Спасибо WhiteFlag#7553, Very cute cat#6275, Ansiolitico#1912, turKer#0556, ispan#7298, ricardo0139#3474, и peug#1120 за перевод этой статьи!


Первый выбор состоится в пятницу, 14 октября, в 19:00 по восточному поясному времени.Хоккей ВОЗВРАЩАЕТСЯ! По многочисленным просьбам, вот еще одно событие pick'em. Все, что вам нужно сделать, это выбрать победителя каждой игры НХЛ, указанной на этой неделе. Каждую неделю лучшие игроки будут получать дропы cryptomonKey и Banano. Лучшие игроки по итогам сезона получат солидные призы в виде cryptomonKeys и Banano. Также для всех участников будет эксклюзивный monKeystack!


Если вы участвовали в событии НФЛ, это будет почти такой же формат. Основное отличие состоит в том, что игр в НХЛ намного больше, чем игр в НФЛ (82 на команду за сезон в НХЛ против 17 на команду за сезон в НФЛ). выбор игр с пятницы по воскресенье. Кроме того, это будет только регулярный сезон, без плей-офф.


Если вы еще не там, присоединяйтесь к cryptomonKeys Discord. Мы будем проводить мини-мероприятия, такие как опросы по пари, викторины об НХЛ и многое другое! Это также лучшее место, чтобы пообщаться с BAN Fam.

Хочешь играть? Просто присоединитесь к нашей группе PoolTracker (также связанной со скриншотом ниже) и делайте выбор каждую неделю. Затем просто заполните нашу форму Google для мероприятия (чтобы у нас была ваша информация WAX/BAN).


Примечание. Если вы участвовали в розыгрыше NFL Pick'em, мы используем тот же сайт. К сожалению, это заставит вас снова ввести свое имя, адрес электронной почты и отображаемое имя, но все равно должно быть привязано к вашей старой учетной записи, если вы используете тот же адрес электронной почты.Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, отправьте сообщение OviRussianSpy#2698 в Discord.


Правила


 • Одна запись на человека. Экранное имя вашего PoolTracker (веб-сайт pick’em) должно совпадать с вашим тегом Discord.


 • Выбор должен быть сделан до начала каждой игры (только игры с пятницы по воскресенье, без игр с понедельника по четверг). Пропуск крайнего срока для выбора приведет к проигрышу.


 • Тай-брейк для каждой недели — это то, что вы прогнозируете как совокупный счет обеих команд в финальной игре. (Например, если последняя указанная игра — «Баффало» в Лос-Анджелесе, и вы считаете, что счет будет 3–1, вы должны выбрать 4 в качестве тай-брейка.)


 • Подсчет очков: 1 очко за победуЕженедельные призы


 • Лучшие 5 игроков получат дроп


 • 3 лучших игрока получат 190/119/69 БАН


 • 1-е место в общем зачете каждую неделю будет получать дополнительное событие monKeystackПризы за весь сезон


 • Эксклюзивный monKeystack от cryptomonkeys для всех участников (необходимо попробовать как минимум половину пиков сезона).


 • 1 место - Редкий cryptomonKey + 3 monKeypacks + 4200 БАН


 • 2 место - 2 необычных ключа cryptomonKey + 2 пакета monKeypack + 2600 БАН


 • 3 место - необычный cryptomonKey + monKeypack + 1900 БАН


 • 4-10 место - Необычный cryptomonKey + monKeypack + 919 БАН
 

monKeypuck - NHL Pick'em


Eerste keuze op vrijdag 14 oktober om 19:00 EST.

Hockey is TERUG! Op veler verzoek is hier nog een pick'em-evenement. Het enige dat u hoeft te doen, is de winnaar kiezen van elke NHL-wedstrijd die voor de week wordt vermeld. De topspelers krijgen elke week cryptomonKey drops en Banano. De topspelers zullen aan het einde van het seizoen aanzienlijke cryptomonKeys en Banano-prijzen ontvangen. Er zal ook een exclusieve monKeystack zijn voor alle deelnemers!

Als je hebt deelgenomen aan het NFL-evenement, zal dit bijna hetzelfde formaat zijn. Het belangrijkste verschil is dat er veel meer NHL-games zijn dan NFL-games (82 per team per seizoen in de NHL, versus 17 per team per seizoen in de NFL).Om het beheersbaarder te houden (en minder monotoon), kies je alleen elke vrijdag tot en met zondag games. Dit zal ook alleen het reguliere seizoen zijn, geen play-offs.

Als je er nog niet bent, word dan lid van de cryptomonKeys Discord. We'll be doing mini-events like prop bet polls, NHL crop trivia, and more! It's also the best place to hang out with the BAN Fam.


Wil je spelen? Word gewoon lid van onze PoolTracker-groep (ook hieronder gelinkt met een screenshot) en maak daar elke week je keuzes. Vul dan gewoon de Google Form van ons evenement in (zodat we je WAX/BAN-info hebben).

Notitie: als je hebt deelgenomen aan de NFL Pick'em, gebruiken we dezelfde site. Helaas moet je je naam, e-mailadres en schermnaam opnieuw invullen, maar het zou nog steeds aan je oude account moeten zijn gekoppeld zolang je hetzelfde e-mailadres gebruikt.

Voor vragen of hulp, stuur een bericht naar OviRussianSpy#2698 op Discord.

Regels

 • Eén deelname per persoon. De schermnaam van uw PoolTracker (pick'em-website) moet overeenkomen met uw Discord-tag.

 • Keuzes moeten vóór het begin van elke wedstrijd worden gedaan (alleen wedstrijden van vrijdag tot zondag, geen wedstrijden van maandag tot donderdag). Het missen van de deadline voor een keuze zal resulteren in een verlies.

 • Tiebreaker voor elke week is wat je voorspelt als de gecombineerde score van beide teams in de laatste wedstrijd. (Voorbeeld: Als de laatstgenoemde wedstrijd bijvoorbeeld Buffalo @ Los Angeles is en u denkt dat de score 3-1 zal zijn, dan kiest u 4 als tiebreak.)

 • Scores: 1 punt per overwinning

Wekelijkse prijzen

 • Top 5 spelers ontvangen drops

 • Top 3 spelers ontvangen 190/119/69 BAN

 • Elke week de 1e plaats algemeen ontvangt een extra evenement monKeystack

Prijzen voor het hele seizoen

 • Een exclusieve cryptomonkeys monKeystack voor alle deelnemers (moet minstens de helft van de seizoenskeuzes proberen.)

 • 1e - Rare cryptomonKey + 3 monKeypacks + 4.200 BAN

 • 2e - 2 Uncommon cryptomonKeys + 2 monKeypacks + 2.600 BAN

 • 3e - Uncommon cryptomonKey + monKeypack + 1.900 BAN

 • 4e-10e - Uncommon cryptomonKey + monKeypack + 919 BAN


Pick’Em Groepslink | Evenement aanmelingsformulier


 

monKeypuck - NHL Pick'em


Crédit image: Toskabi#9929

Premier pick à faire pour vendredi 14 octobre à 19:00 EST


Le hockey est de retour ! À la demande générale, voici un autre événement pick'em. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le gagnant de chaque match de NHL de la semaine. Les meilleurs joueurs de chaque semaine recevront des cryptomonKeys et des

Banano. Les meilleurs joueurs à la fin de la saison recevront beaucoup de drops cryptomonKeys et de Banano. Il y aura également un monKeystack exclusif pour tous les participants !


Si vous avez participé à l'événement NFL, le format sera pratiquement le même. La principale différence est qu'il y a beaucoup plus de matchs de la NHL (82 par équipe et par saison dans la NHL, contre 17 par équipe et par saison dans la NFL). Pour rendre les choses plus faciles à gérer (et moins monotones), vous ne choisirez que des matchs du vendredi au dimanche. De plus, il s'agira uniquement de la saison régulière, sans séries éliminatoires.


Si vous n'y êtes pas déjà, rejoignez le Discord cryptomonKeys. Nous organiserons des mini-événements tels que des paris, des quiz sur la NHL, etc. C'est aussi le meilleur endroit pour passer du temps avec la BAN Fam.


Vous voulez jouer ? Il suffit de rejoindre notre groupe PoolTracker (lien également ci-dessous avec une capture d'écran) et d'y faire vos choix chaque semaine. Ensuite, il suffit de remplir le formulaire Google de l'événement (pour que nous ayons vos informations WAX/BAN).


Note : Si vous avez participé au NFL Pick'em, nous utilisons le même site. Malheureusement, vous devrez remplir à nouveau votre nom, votre adresse email et votre pseudonyme, mais vous serez toujours lié à votre ancien compte tant que vous utiliserez la même adresse email.


Pour toute question ou pour de l'aide, envoyez un message à OviRussianSpy#2698 sur Discord.


Règles

 • Une participation par personne. Votre pseudo PoolTracker (site Web de pick'em) doit correspondre à votre tag Discord.

 • Les choix doivent être faits avant le début de chaque match (uniquement les matchs du vendredi au dimanche, pas ceux du lundi au jeudi). Si vous ne respectez pas la date limite pour un choix, vous perdrez.

 • En cas d'égalité, nous départagerons les participants avec une prédiction supplémentaire: le score combiné des deux équipes lors du dernier match de la semaine. (Par exemple, si le dernier match listé est Buffalo contre Los Angeles et que vous pensez que le score sera de 3-1, vous choisirez 4 comme score).

 • Point : 1 point par victoirePrix hebdomadaires

 • Les 5 meilleurs joueurs recevront des drops

 • Les 3 premiers joueurs recevront 190/119/69 BAN

 • La première place au classement général de chaque semaine recevra en plus un monKeystack créé exclusivement pour l'événementPrix pour la saison complète

 • Un monKeystack exclusif pour tous les participants (doivent tenter au moins la moitié des picks de la saison)

 • 1er - 1 cryptomonKey (rare) + 3 monKeypacks + 4200 BAN

 • 2ème - 2 cryptomonKeys (uncommon) + 2 monKeypacks + 2600 BAN

 • 3ème - 1 cryptomonKey (uncommon) + 1 monKeypack + 1900 BAN

 • 4ème-10ème - 1 cryptomonKey (uncommon) + 1 monKeypack + 919 BAN
 

monKeypuck - NHL Pick'em


Hóquei está de volta! Atendendo à demanda popular, aqui está mais um evento pick'em. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vencedor de cada jogo da NHL listado para a semana. Os melhores jogadores de cada semana receberão cryptomonKeys e Banano. No final da temporada, os melhores jogadores receberão uma quantia considerável de cryptomonKeys e Banano. Haverá também um monKeystack exclusivo para todos os participantes!

Se você participou do evento da NFL, o formato deste será quase o mesmo. A principal diferença é que há muito mais jogos da NHL do que da NFL (82 por time por temporada na NHL, contra 17 por time por temporada na NFL). Para manter uma dimensão viável (e menos monótono), você só escolherá os jogos das sextas-feiras a domingos. Além disso, será apenas a temporada regular, sem playoffs.

Se você ainda não faz parte, junte-se ao Discord do cryptomonKeys. Faremos mini-eventos de apostas, curiosidades sobre a NHL e muito mais! É também um dos melhores lugares para estar com a BAN Fam.


Quer participar? Basta entrar no nosso grupo PoolTracker (link abaixo com a imagem) e fazer suas escolhas lá toda semana. Depois é só preencher o Google form do evento ( informações de WAX/BAN).

Nota: Se você participou do NFL Pick'em, estamos usando o mesmo site. Infelizmente, o site fará com que você preencha seu nome, e-mail e nome de usuário novamente, mas isso estará vinculado à sua conta antiga, desde que você use o mesmo e-mail.

Para qualquer dúvida ou ajuda, envie uma mensagem para OviRussianSpy#2698 ou Darth Kermit#4608 no Discord.


Regras

 • Uma entrada por pessoa. Seu nome de tela PoolTracker (site pick'em) deve corresponder à sua tag Discord.

 • As escolhas devem ser feitas antes do início de cada jogo (somente jogos de sexta a domingo, nenhum jogo de segunda a quinta-feira). Perder o prazo para uma escolha resultará em uma perda (Loss).

 • O desempate para cada semana é o que você prevê ser a pontuação combinada de ambas as equipes no jogo final. (Por exemplo, se o último jogo listado for Buffalo @ Los Angeles, e você achar que a pontuação será 3-1, você selecionaria 4 como critério de desempate.)

 • Pontuação: 1 ponto por vitória

Prêmios semanais

 • Os 5 melhores jogadores receberão drops (cryptomonKey aleatório)

 • Os 3 melhores jogadores receberão 190/119/69 BAN

 • 1º lugar de cada semana receberá um adicional monKeystack do evento

Prêmios Fim de temporada

 • Um cryptomonkeys exclusivo monKeystack para todos os participantes (deve participar de pelo menos metade das escolhas da temporada.)

 • 1º : cryptomonKey Raro + 3 monKeypacks + 4.200 BAN

 • 2º : 2 cryptomonKeys incomuns + 2 monKeypacks + 2.600 BAN

 • 3º : cryptomonKey incomum + monKeypack + 1.900 BAN

 • 4º - 10º : cryptomonKey incomum + monKeypack + 919 BAN 

monKeypuck – NHL Wettspiel


Erste Runde bis Freitag den 14. Oktober um 19:00 ESTHockey ist zurück! Nach vielen Nachfragen, hier ist eine neue Runde von unserem beliebten pick’em Event. Wähle ganz einfach einen Sieger für jedes Match der Woche. Die besten Spieler jede Woche bekommen cryptomonKeys und Bananos. Die Sieger nach der Saison bekommen einen Haufen an cryptomonKeys und Bananos. Und natürlich einen exklusiven CM für jeden Teilnehmer!


Sofern du bei dem NFL Event dabei warst: Dieses Event ist sehr ähnlich aufgebaut. Alleine die Menge an Spielen ist hier höher. (82 pro Team pro Saison vs 17 pro Team pro Saison). Um es besser zu handhaben wählst du jeden Freitag bis Sonntag deine Favoriten. Außerdem findet es nur in der normalen Saison statt, nicht in den Playoffs!


Sofern noch nicht getan, trete dem cryptomonKeys Discord bei. Wir veranstalten kleinere Events wie NHL Trivias! Und es ist der beste Ort um mit der Ban Fam abzuhängen.


Interessiert? Komm in die PoolTracker Gruppe (Link und Bilder unten) und setze deine Stimmen jede Woche. Fülle dann das Google-Formular aus (für die BAN-/ und WAX-Adresse).


Hinweis: Wir nutzen die gleiche Seite wie bei dem NFL-Event. Leider musst du bei der Website wieder alles neu ausfüllen, aber solange du die gleiche Mail benutzt, sollte es über den selben Account laufen.


Wende dich bei Fragen bitte an OviRussianSpy#2698


Regeln

· Eine Teilnahme pro Person. Der Name bei PooTracker (die Website, wo du alles ausfüllst) muss dem auf Discord entsprechen.

· Die Wahlen laufen bis zum Start eines Matches (nur die Freitag bis Sonntag Spiele). Eine versäumte Frist entspricht einer falschen Wette.

· Der Tiebreaker ist die gesamte Menge an Toren, die während eines Matches fallen, also bei 3-1 wäre der Tiebreaker 4.

· Scores: 1 Punkt pro Sieg


Wöchentliche Preise:

· Top 5 Spieler bekommen etwas

· Top 3 bekommen 190/119/69 BAN

· Der 1. Platz jede Woche bekommt einen zusätzlichen monKeystack


Saisonale Preise:

· Ein exklusiver cryptomonKey monKeystack für alle Teilnehmer (du musst bei mindestens 50% der Spiele eine Wette abgegeben haben)

· 1. Seltener cryptomonKey + 3 monKeypacks + 4200 BAN

· 2. 2 ungewöhliche cryptomonKeys + 2 monKeypacks + 2600 BAN

· 3. Ungewöhlicher cryptomonKey + monKeypack + 1900 BAN

· 4. bis 10. Ungewöhlicher cryptomonKey + monKeypack + 919 BAN


970 views0 comments

Comments


bottom of page