top of page

[Event] Banano World Juniors of Hockey Pickems

Updated: Dec 26, 2022

Thanks to @WhiteFlag#7553, @Very cute cat#6275, @Sergio_io#6107, @turKer#0556, @peug#1120, @ispan#7928, and @Kohado#4959 for the translations!

A new year is approaching, and around New Year's, there's an annual ice hockey tournament. It's the U20 world championship - a very popular event among hockey fans! This year, we will be doing some bantastic pickems, with even more bantastic prizes!

For those of you who don't know much about ice hockey, it is a little bit of this, but also this, and sometimes this. This year's edition is played in Halifax and Moncton, Canada. You can read more in this wikipedia article. For this tournament, you will be guessing winners (or draws) in the round-robin games. A correct guess gives one point, but for draws, there's also overtime and shootouts until someone wins. Guessing draw gives an extra chance at a bonus point, for monkeys who also guess the right winner. To get in on the bansplit (see prizes), it's enough to guess any draw, if the game is a draw. 2 points each: Guess what teams finish last in the two groups and thus risk elimination, and which team gets eliminated. 2 points each: Guess what teams make the semifinals, and what teams get the medals At last guess what players will score the most points, goals and assists as tiebreakers. There is a wikipedia article detailing the team rosters here, but as of writing this article, they are still not complete. Another good resource is https://www.eliteprospects.com/, which is a great resource when it comes to ice hockey player stats.


Rules (Please read carefully)

○ Register for the event BEFORE the deadline (December 26th, 15:59 UTC) by filling out this form! ○ If you are not yet a Banano Discord citizen, you won’t be able to participate, so avoid a penalty and sit this one out. ○ Fill in team names as they are spelled in the form ○ You will receive a copy in your email with your answers. ○ Make sure you fill everything out correctly! ○ Most points win, but ties will be settled by tiebreakers ○ Tiebreaker 1 is applied first, Tiebreaker 2 only if still tied, then Tiebreaker 3

○ If still tied, then correct gold medal winner, then silver medal winner, then bronze medal winner is applied, and at last, correct relegation team

Prizes

1st Place: 4200 BAN and a monKeystack

2nd Place: 1900 BAN and a monKeystack

3rdh Place: 690 BAN and a monKeystack

4th-10th place: 190 BAN Last place: 190 BAN (no tiebreakers for this one, split in case of a draw) Bansplits for all round-robin games and placement guesses. If correct guesses are made for top points, goals or assists, then bans or bansplits for that too!

If you have any questions, direct them to Vipeholmskolan#6599 on Discord.[Evento] Banano World Juniors – Hockey Pickems


Se acerca un nuevo año, y alrededor de Año Nuevo, hay un torneo anual de hockey sobre hielo. Es el campeonato mundial Sub-20, ¡un evento muy popular entre los fanáticos del hockey! ¡Este año, haremos algunos pickems fantásticos, con premios aún más fantásticos!


Para los que no sepan mucho de hockey sobre hielo, es un poco de esto, pero también de esto, ya veces de esto.

La edición de este año se juega en Halifax y Moncton, Canadá. Puedes leer más en este artículo de wikipedia.En este torneo, tendrás que adivinar los ganadores (o empates) de los partidos de ida y vuelta. Si aciertas, ganarás un punto, pero si empatan, habrá prórrogas y tandas de penaltis hasta que alguien gane. Adivinar un empate da una oportunidad extra de conseguir un punto extra para los monitos que también acierten el ganador. Para entrar en el bansplit (ver premios), basta con adivinar cualquier empate, si algún juego termina en empate.

2 puntos cada uno: adivina qué equipos terminaron últimos en los dos grupos y, por lo tanto, corren el riesgo de ser eliminados, y qué equipo queda eliminado.

2 puntos cada uno: Adivina qué equipos llegan a las semifinales y qué equipos obtienen las medallas.

Por último, adivina qué jugadores anotarán más puntos, goles y asistencias como criterio de desempate (tiebreaker). Hay un artículo de wikipedia que detalla las listas de equipos aquí ., pero al momento de escribir este artículo, todavía no están completos. Otro buen recurso es https://www.eliteprospects.com/, que es un gran sitio cuando se trata de estadísticas de jugadores de hockey sobre hielo.


Reglas (Por favor lee atentamente)


○ ¡Regístrate para el evento ANTES de la fecha límite (26 de diciembre, 15:59 UTC - 1 PM ARG - 12 PM VEN) completando este formulario!

○ Si aún no eres ciudadano de Banano Discord, no podrás participar, así que evita una penalización y no te quedes fuera.

○ Completa los nombres de los equipos tal como están escritos en el formulario

○ Recibirás una copia en tu correo electrónico con sus respuestas.

○ ¡Asegúrate de completar todo correctamente!

○ La mayoría de los puntos ganan, pero los empates se resolverán mediante desempates (tiebreakers)

○ El desempate 1 se aplica primero, el desempate 2 solo si sigue empatado, luego el desempate 3

○ Si sigue empatado, se aplica el ganador de la medalla de oro correcto, luego el ganador de la medalla de plata, luego el ganador de la medalla de bronce y, por último, el equipo de descenso correcto


premios


1er lugar: 4200 BAN y un monKeystack

2do lugar: 1900 BAN y un monKeystack

3er lugar: 690 BAN y un monKeystack

4.º a 10.º lugar: 190 BAN

- Último lugar: 190 BAN (no hay desempates para este, se divide en caso de empate)

- Bansplits para todos los juegos de todos contra todos (Round Robin) y posiciones adivinadas.

- Si se hacen aciertos correctos para los mejores puntos, los goles o las asistencias, ¡entonces habrán premios en BAN o bansplits también para eso!
[Sự kiện] Banano World Juniors of Hockey Pickems


Một năm mới đang đến gần, và vào dịp năm mới, có một giải đấu khúc côn cầu trên băng hàng năm. Đó là giải vô địch thế giới U20 - một sự kiện rất phổ biến đối với những người hâm mộ môn khúc côn cầu! Năm nay, chúng ta sẽ có một sự kiện dự đoán kết quả tuyệt vời, với nhiều giải thưởng thậm chí còn tuyệt vời hơn!


Đối với những ai chưa biết nhiều về khúc côn cầu trên băng, nó là như thế này, thế này, và đôi khi là thế này


Sự kiện khúc côn cầu năm nay diễn ra tại Halifax và Moncton, Canada. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết Wikipedia này. Đối với giải đấu này, bạn sẽ đoán người chiến thắng (hoặc hòa) trong các trò chơi vòng tròn tính điểm. Đoán đúng sẽ được một điểm, nhưng đối với các trận hòa, cũng có hiệp phụ và đá luân lưu cho đến khi ai đó thắng. Dự đoán là hòa mang lại thêm cơ hội nhận điểm thưởng, cho những ai đoán đúng người chiến thắng. Để được nhận phần thưởng Banano (xem giải thưởng), bạn chỉ cần đoán bất kỳ trận hòa nào, nếu trò chơi hòa..


Mỗi dự đoán 2 điểm: Đoán xem đội nào về đích cuối cùng trong hai nhóm và do đó có nguy cơ bị loại, và đội nào bị loại.


Mỗi dự đoán 2 điểm: Đoán xem đội nào vào bán kết và đội nào giành huy chương.


Cuối cùng, hãy đoán xem người chơi nào sẽ ghi được nhiều điểm, bàn thắng và pha kiến ​​tạo nhất. Có một bài viết trên Wikipedia nêu chi tiết về danh sách đội ở đây, nhưng tại thời điểm viết bài này thì vẫn chưa hoàn chỉnh. Một tài nguyên hữu ích khác là https://www.eliteprospects.com/, đây là một trang tin tuyệt vời về số liệu thống kê về vận động viên khúc côn cầu trên băng.


Luật (Xin hãy đọc kỹ) ○ Đăng ký tham gia sự kiện TRƯỚC hạn (15 giờ 59 phút, 26/12/2022) bằng phiếu này! Nếu bạn chưa phải công dân trên Discord (Citizens)(có thẻ Citizens), bạn không có quyền tham gia sự kiện này, vậy nên đừng điền vào phiếu để tránh bị phạt. ○ Dùng đúng tên cầu thủ từ danh sách. ○ Bạn sẽ nhận được một bản sao phần trả lời của mình qua thư điện tử. ○ Kiểm tra kĩ để tránh bỏ sót trước khi chuyển đến phần tiếp theo của phiếu. ○ Người nhiều điểm nhất thắng, nếu có hai người nhiều điểm nhất hoà nhau, sẽ có tie-break. ○ Nếu vẫn hòa thì đoán đội giành huy chương vàng, sau đó chọn đội giành huy chương bạc, đội giành huy chương đồng và cuối cùng là đội xuống hạng.


Giải thưởng

Hạng nhất: 4200 BAN và một monKeystack

Hạng nhì: 1900 BAN và một monKeystack Hạng ba: 690 BAN và một monKeystack Hạng 4-10: 190 BAN Hạng thấp nhất: 190 BAN (không có tie-break, chia đều nếu có nhiều người cùng hạng)

Phần thường Banano chia đều đối với các trò chơi vòng tròn tính điểm và đoán vị trí.

Phần thường Banano hoặc chia đều cho những dự đoán chính xác về điểm cao nhất, bàn thắng hoặc kiến ​​tạo.


Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Vipeholmskolan#6599 trên Discord..
[Evento] Banano World Juniors of Hockey PickemsIl nuovo anno si avvicina, e vicino a capodanno, si svolgerà un torneo annuale di hockey su ghiaccio. Si tratta del campionato mondiale U20, un evento molto popolare tra gli appassionati di hockey! Quest'anno faremo dei pickem fantastici, con premi ancora più fantastici!


Per coloro che non conoscono bene l'hockey su ghiaccio, si tratta di un po' di questo, ma anche di questo e talvolta di questo.


L'edizione di quest'anno si svolgerà a Halifax e Moncton, in Canada. Per saperne di più puoi consultare questo articolo di wikipedia. Per questo evento, dovrete indovinare i vincitori (o i pareggi) delle partite di andata e ritorno. Un pronostico corretto dà un punto, ma nel caso dei pareggi, il gioco continua con i tempi supplementari e gli shootout finché qualcuno non vince. Indovinare un pareggio dà una possibilità in più di ottenere un punto bonus, e le scimmie che indovineranno anche il vincitore giusto, otterranno un altro punto. Per partecipare al bansplit (vedi premi), è sufficiente indovinare qualsiasi pareggio, se il risultato della partita è un pareggio!


2 punti a testa se si indovina quali squadre arriveranno ultime nei due gironi e quindi rischiano l'eliminazione, e la squadra che verrà eliminata.


2 punti a testa se si indovina quali squadre giocheranno le semifinali e quali squadre otterranno delle medaglie.


Infine, occorre indovinare quali giocatori segneranno il maggior numero di punti, gol e assist come spareggi. C'è un articolo di wikipedia che descrive in dettaglio l’elenco delle squadre, ma al momento della stesura di questo articolo, l’elenco non è ancora completo. Un'altra buona risorsa è il sito https://www.eliteprospects.com/, che è relativo alle statistiche dei giocatori di hockey su ghiaccio.Regole (leggere attentamente)


○ Registrati all'evento PRIMA della scadenza (26 dicembre, ore 15:59 UTC) compilando questo modulo!

○ Se non sei ancora un cittadino di Banano Discord, non potrai partecipare, quindi evita una penalità e rimani in attesa.

○ Compila i nomi delle squadre così come sono scritti nel modulo.

○ Riceverai una copia nella tua e-mail con le tue risposte.

○ Assicurati di aver compilato tutto correttamente!

○ Chi fa il maggior numero di punti vince, ma gli eventuali pareggi in classifica, saranno risolti con degli spareggi

○ Per effettuare lo spareggio, si considera prima il tie-break 1, poi il tie-break 2 e, solo se ancora in parità, il tie-break 3.


○ Se anche al tie-break 3 si ha ancora una situazione di parità, vince chi ha indovinato la squadra che ottiene la medaglia d'oro, poi la squadra vincitrice della medaglia d'argento, poi la squadra vincitrice della medaglia di bronzo e, infine, la squadra che viene retrocessa.Premi


1° posto: 4200 BAN e una monKeystack

2° posto: 1900 BAN e una monKeystack

3° Posto: 690 BAN e un monKeystack

dal 4° al 10° posto: 190 BAN

Ultimo posto: 190 BAN (nessuno spareggio per questo, si divide in caso di parità)


Bansplit per tutte le partite del girone all'italiana e per i piazzamenti indovinati.


Anche i punti, i gol o gli assist migliori indovinati danno diritto a bansplit e ban!Se avete domande, rivolgetevi a Vipeholmskolan#6599 su Discord.
[Etkinlik] Banano Dünya Gençleri Hokey Pickemleri

Yeni bir yıl yaklaşıyor ve Yeni Yıl civarında yıllık düzenlenen bir buz hokeyi turnuvası yaklaşıyor: U20 dünya şampiyonası - hokey hayranları arasında çok popüler bir etkinliktir! Bu yıl, daha da fazla ufak tefek ödüllerle bazı ufak tefek seçimler yapacağız!


Buz hokeyi hakkında pek bilgisi olmayanlar için, biraz bundan, ama aynı zamanda bundan ve bazen de bundan.


Bu yılın müsabakaları Halifax ve Moncton, Kanada'da oynanıyor. Bu wikipedia makalesinde daha fazlasını okuyabilirsiniz. Bu turnuva için, round-robin oyunlarında kazananları (veya berabere kalanları) tahmin edeceksiniz. Doğru bir tahmin bir puan verir, ancak beraberlikler için, biri kazanana kadar uzatmalar ve penaltı atışları da vardır. Tahmin çekilişi, aynı zamanda doğru kazananı tahmin eden maymunlar için bir bonus puanda ekstra bir şans verir. Bansplit'e katılmak için (ödüllere bakın), oyun berabereyse, herhangi bir beraberliği tahmin etmek yeterlidir.


Her biri 2 puan: İki grubu hangi takımların son bitirdiğini ve böylece elenme riskini ve hangi takımın elendiğini tahmin edin.


Her biri 2 puan: Hangi takımların yarı finale çıkacağını ve hangi takımların madalya alacağını tahmin edin!


Sonunda hangi oyuncuların eşitlik bozma oranında en çok sayı, gol ve asist atacağını tahmin edin. Burada ekip kadrolarını detaylandıran bir wikipedia makalesi var, ancak bu makaleyi yazarken hala tamamlanmadı. Buz hokeyi oyuncu istatistikleri söz konusu olduğunda harika bir kaynak olan https://www.eliteprospects.com/ da işinize yarayabilecek yararlı bilgileri bulabilirsiniz.


Kurallar (Lütfen dikkatlice okuyunuz)


○ Etkinliğe son başvuru tarihinden ÖNCE (26 Aralık 15:59) bu formu doldurarak kaydolun!

○ Henüz bir Banano Discord vatandaşı (Citizen) değilseniz, katılamazsınız, bu yüzden bir cezadan kaçının ve bu etkinliği yoksayın.

○ Ekip adlarını formda yazıldıkları gibi doldurun

○ Yanıtlarınızı içeren bir kopya e-postanıza gönderilecektir.

○ Her şeyi doğru doldurduğunuzdan emin olun!

○ Puanların çoğu kazanır, ancak beraberlikler eşitlik bozmalarla belirlenir

○ Önce Tiebreaker 1 uygulanır, Tiebreaker 2 sadece hala berabere ise ve ardından Tiebreaker 3 uygulanır

○ Hala eşitlik varsa, altın madalyayı kazananı, ardından gümüş madalyayı kazananı, ardından bronz madalyayı kazananı düzeltin ve son olarak küme düşen takımı düzeltin


Ödüller

1. Sıra: 4200 BAN ve bir monKeystack

2. Sıra: 1900 BAN ve bir monKeystack

3. Sıra: 690 BAN ve bir monKeystack

4.-10. Sıralar: 190 BAN

Son sıra: 190 BAN (bu sefer eşitlik bozma yok, beraberlik durumunda bölünür)


Tüm round-robin oyunları ve yerleştirme tahminleri için BAN dağıtımları.


En yüksek puanlar, goller veya asistler için doğru tahminler yapılırsa, o zaman onlar için de BANlar veya BAN dağıtımları!


Herhangi bir sorunuz varsa Discord'da Vipeholmskolan#6599 adresine yönlendirin.
[Événement] Banano World Juniors of Hockey Pickems

Une nouvelle année approche, et autour du Nouvel An, il y a un tournoi annuel de hockey sur glace. Il s'agit du championnat du monde U20 - un événement très populaire parmi les fans de hockey ! Cette année, nous allons faire des pickems fantastiques, avec des prix encore plus fantastiques !Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien le hockey sur glace, c'est un peu de ceci, mais aussi de cela, et parfois de cela.


L'édition de cette année se joue à Halifax et à Moncton, au Canada. Vous pouvez en savoir plus dans cet article de wikipedia. Pour ce tournoi, vous devrez deviner les gagnants (ou les nuls) des matchs du tournoi à la ronde. Une estimation correcte donne un point, mais pour les matchs nuls, il y a aussi des prolongations et des tirs au but jusqu'à ce que quelqu'un gagne. Les singes qui devinent un match nul ont une chance supplémentaire d'obtenir un point bonus s'ils devinent également le bon gagnant. Pour participer au bansplit (voir prix), il suffit de deviner n'importe quel tirage, si le jeu est nul.


2 points chacun : Devinez quelles équipes terminent dernières dans les deux groupes et risquent donc l'élimination, et quelle équipe est éliminée.


2 points chacun : Devinez quelles équipes se qualifient pour les demi-finales, et quelles équipes obtiennent les médailles.


Enfin, devinez quels joueurs marqueront le plus de points, les buts et les passes décisives servant à départager les équipes. Il existe un article de wikipedia détaillant les listes d'équipes ici, mais au moment de la rédaction de cet article, elles ne sont toujours pas complètes. Une autre bonne ressource est https://www.eliteprospects.com/, qui est une excellente ressource lorsqu'il s'agit de statistiques sur les joueurs de hockey sur glace.
Règles (à lire attentivement)○ Inscrivez-vous à l'événement AVANT la date limite (26 décembre, 15:59UTC) en remplissant ce formulaire !

○ Si vous n'êtes pas encore un citoyen du Discord de Banano, vous ne pourrez pas participer, alors évitez une pénalité et restez assis.

○ Remplissez les noms des équipes tels qu'ils sont orthographiés dans le formulaire.

○ Vous recevrez une copie dans votre email avec vos réponses.

○ Assurez-vous de tout remplir correctement !

○ Le plus grand nombre de points gagne, mais les égalités seront départagées par des bris d'égalité.

○ Le bris d'égalité 1 est appliqué en premier, le bris d'égalité 2 seulement si l'égalité persiste, puis le bris d'égalité 3.


○ Si l'égalité persiste, le gagnant de la médaille d'or, le gagnant de la médaille d'argent, le gagnant de la médaille de bronze sont appliqués, et enfin, l'équipe reléguée.Prix1ère place : 4200 BAN et un monKeystack


2ème place : 1900 BAN et une pile monKeystack


3ème place : 690 BAN et un monKeystack


4ème-10ème place : 190 BAN

Dernière place : 190 BAN (pas de départage pour cette place, partage en cas d'égalité)


Bansplits pour toutes les parties du round-robin et les suppositions de placement.


Si vous avez deviné correctement le nombre de points, de buts ou de passes décisives, vous serez également sanctionné par un Bans ou un Bansplits !Si vous avez des questions, adressez-vous à Vipeholmskolan#6599 sur Discord.
[Событие] Хоккейные клюшки Банановый мир среди юниоров


Приближается новый год, и под Новый год проводится ежегодный хоккейный турнир. Это чемпионат мира U20 - очень популярное событие среди любителей хоккея! В этом году мы будем делать потрясающие розыгрыши с еще более потрясающими призами!Для тех из вас, кто мало что знает о хоккее с шайбой, это немного об этом, но также и об этом, а иногда и об этом.


Выпуск этого года проводится в Галифаксе и Монктоне, Канада. Вы можете прочитать больше в этой статье в Википедии. В этом турнире вы будете угадывать победителей (или жеребьевку) в круговых играх. Правильное предположение дает одно очко, но для ничьих также есть дополнительное время и буллиты, пока кто-то не выиграет. Угадывание розыгрыша дает дополнительный шанс на бонусное очко для обезьян, которые также угадывают правильного победителя. Чтобы попасть на бансплит (см. призы), достаточно угадать любую ничью, если игра идет вничью.


По 2 очка за каждую: Угадайте, какие команды финишируют последними в двух группах и, таким образом, рискуют вылететь, и какая команда выбывает.


По 2 очка: угадайте, какие команды выходят в полуфинал и какие команды получают медали.


Наконец угадайте, какие игроки наберут больше всего очков, голов и передач на тай-брейках. Здесь есть статья в Википедии с подробным описанием составов команд, но на момент написания этой статьи они все еще не были завершены. Еще один хороший ресурс — https://www.eliteprospects.com/, отличный ресурс, когда речь идет о статистике хоккеистов.
Правила (Пожалуйста, прочитайте внимательно)○ Зарегистрируйтесь на мероприятие ДО крайнего срока (26 декабря, 15:59 UTC), заполнив эту форму!

○ Если вы еще не являетесь гражданином Banano Discord, вы не сможете участвовать, поэтому избегайте наказания и пропустите это.

○ Введите названия команд так, как они написаны в форме.

○ Вы получите копию по электронной почте с вашими ответами.

○ Убедитесь, что вы все заполнили правильно!

○ Выигрывает наибольшее количество очков, но ничья решается тай-брейками.

○ Разрешение конфликтов 1 применяется первым, Разрешение конфликтов 2 — только в случае ничьей, затем Разрешение конфликтов 3


○ Если по-прежнему ничья, то применяется правильный победитель золотой медали, затем победитель серебряной медали, затем победитель бронзовой медали и, наконец, правильная команда вылета.Призы


1 место: 4200 БАН и monKeystack

2 место: 1900 БАН и monKeystack

3 место: 690 БАН и monKeystack

4-10 место: 190 БАН

Последнее место: 190 БАН (без тай-брейков, в случае ничьей делят)


Бансплиты для всех игр по круговой системе и догадок о размещении.


Если сделаны правильные предположения о наибольшем количестве очков, голов или передач, то и за это баны или бан-сплиты!Если у вас есть какие-либо вопросы, направляйте их на Vipeholmskolan#6599 в Discord.
[Evento] Mundial Júnior de Hóquei - Banano Pickems


Um novo ano se aproxima, e no meio disso há um torneio anual de hóquei no gelo: O campeonato mundial Sub-20 - um evento muito popular entre os fãs de hóquei! Este ano, faremos alguns pickems bantásticos, com prêmios ainda mais bantásticos!


Para aqueles que não sabem muito sobre hóquei no gelo, é um pouco disso, mas também isso, e às vezes isso.


A edição deste ano será disputada em Halifax e Moncton, no Canadá. Você pode ler aqui nessa página do Wikipédia. Para este torneio, você adivinhará os vencedores (ou empates) nos jogos round-robin (formato de torneio). Um palpite correto dará um ponto, mas para empates, também há prorrogação e shootouts (tipo os pênaltis) até que alguém vença. Adivinhar o sorteio dará uma chance extra para aqueles que também adivinharem o vencedor certo. Para entrar no bansplit (veja os prêmios abaixo), basta adivinhar qualquer empate, se o jogo estiver empatado.


2 pontos cada: Adivinhe quais equipes terminam em último lugar nos dois grupos, correndo assim o risco de eliminação, e qual equipe será eliminada.


2 pontos cada: Adivinhe quais equipes chegarão às semifinais e quais equipes receberão as medalhas


Por fim, adivinhe quais jogadores marcarão mais pontos, gols e assistências como desempate. Há um artigo do wikipedia detalhando as listas de equipes aqui, mas até o momento em que escrevo este artigo, as listas ainda não estão completas. Outro bom lugar para verificar é o https://www.eliteprospects.com/, que é um ótimo quando se trata de estatísticas de jogadores de hóquei no gelo.

Regras (Leia com atenção)


○ Inscreva-se no evento ANTES do prazo: 26 de dezembro, 12:59 no Horário de Brasília (15:59 UTC) preenchendo este formulário!

○ Se você ainda não é um cidadão da Banano no Discord, você não poderá participar, então evite uma penalidade e fique de fora dessa.

○ Preencha os nomes das equipes como estão escritos no formulário

○ Você receberá uma cópia em seu e-mail com suas respostas.

○ Certifique-se de preencher tudo corretamente!

○ Quem marcar mais pontos vence, mas os empates serão resolvidos por desempate.

○ O desempate 1 será resolvido primeiro, o desempate 2 só acontece se ainda estiver empatado, e se ainda não for resolvido, vamos ao desempate 3.


○ Se ainda houver empate, veremos quem acertou o vencedor da medalha de ouro, depois o vencedor da medalha de prata, depois o vencedor da medalha de bronze, e por último, o time de rebaixamento.Prêmios

1º Lugar: 4200 BANs e um monKeystack

2º Lugar: 1900 BANs e um monKeystack

3º Lugar: 690 BANs e um monKeystack

4º-10º lugar: 190 BANs

Último lugar: 190 BAN (sem desempate para este, e em caso de empate o valor será dividido)

Bansplits para todos os jogos round-robin e palpites das colocações.


Se os seus palpites corretos forem feitos para os pontos principais, gols ou assistências, receberam bans ou bansplits por isso também!


Se você tiver qualquer dúvida, fale diretamente com Vipeholmskolan#6599 no Discord.


426 views0 comments

Commenti


bottom of page